Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Asigurarea calităţii în cercetare-dezvoltare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-158
ro-lege-1-2011-2022-art-192
CITAT: 

 (1) Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare este o obligaţie a 
instituţiei de învăţământ superior şi o atribuţie fundamentală a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. În realizarea acestei atribuţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
colaborează cu ARACIS, cu alte agenţii înscrise în EQAR, precum şi cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de 
eticăşi management universitar (CEMU) şi alte organisme cu competenţe în domeniu conform legislaţiei în 
vigoare. 
(1^1) Activităţile de asigurare externă a calităţii învăţământului superior desfăşurate pe teritoriul 
României de către agenţiile din ţară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o 
metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 (2) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a furniza Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului datele solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul sau raportarea 
falsă încalcă principiul răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege. 
(3) Instituţiile de învăţământ superior care refuză să facă publice datele de interes public solicitate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau oricare altă persoană fizică sau juridică încalcă 
principiul răspunderii publice şi sunt sancţionate conform legii. 
(4) Studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii. 

ro-lege-1-2011-2022-art-220
CITAT: 

 (1) Pentru monitorizarea eficienţei manageriale, a echităţii şi a relevanţei învăţământului superior pentru 
piaţa muncii, se stabileşte, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un sistem 
de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici 
de referinţă la nivel european din domeniu. 
(2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin 
consultarea Consiliului Naţional de Statisticăşi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), a ARACIS, 
a CNCS, a CNFIS, a CNATDCU şi a Autorităţii Naţionale pentru Calificări, şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. Raportul anual privind starea învăţământului superior se bazează pe indicatorii prevăzuţi la alin. 
(1). 
ro-lege-1-2011-2022-art-222
CITAT: 

 (1) Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de Guvern şi cu 
taxă, în condiţiile legii. 
(2) În învăţământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depăşirea duratei de şcolarizare 
prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de 
verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru 
activităţi neincluse în planul de învăţământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar. 
(3) Finanţarea învăţământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în concordanţă cu 
următoarele cerinţe: 
a) considerarea dezvoltării învăţământului superior ca responsabilitate publicăşi a învăţământului, în 
general, ca prioritate naţională; 
b) asigurarea calităţii învăţământului superior la nivelul standardelor din Spaţiul European alÎnvăţământului Superior pentru pregătirea resurselor umane şi dezvoltarea personală ca cetăţeni ai unei 
societăţi democratice bazate pe cunoaştere;

 c) profesioializarea resurselor umane în concordanţă cu diversificarea pieţei muncii; 
d) dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice universitare pentru 
integrarea la vârf în viaţa ştiinţifică mondială.

 (4) Execuţia bugetară anuală a instituţiilor de învăţământ superior de stat se face publică. 
(5) Finanţarea învăţământului superior de stat poate fi realizată pe bază de contract şi prin contribuţia altor 
ministere, pentru acele instituţii de învăţământ superior care pregătesc specialişti în funcţie de cerinţele 
ministerelor respective, precum şi prin alte surse, inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe. 
(6) Toate resursele de finanţare ale universităţilor de stat sunt venituri proprii. 
(7) Statul poate sprijini învăţământul superior particular acreditat. 
(8) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare pot primi donaţii din ţarăşi din străinătate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-10
CITAT: este preocupat de faptul că procesul de îmbunătățire a calității sistemelor de C&I încetinește și înregistrează progrese 
inegale pe teritoriul Uniunii (3);

actualizat la 2022-06-27 19:19:43