Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Identificarea şi recunoaşterea stadiului de carieră al cercetătorilor

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-166
CITAT:  

(1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea 
intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin 
funcţia de lector/şef de lucrări, respectiv de cercetător ştiinţific gradul III. 

(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, naţionale şi 
cercetării ştiinţifice, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu 
standardele şi procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste 
standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional, propuse de 
CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele 
minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de 
funcţia didactică sau de gradul profesional. 

 (3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să 
aibă un contract de muncă cu un IOSUD sau o instituţie membră a unui IOSUD şi să fie membre ale unei 
şcoli doctorale. Cadrele didactice şi de cercetare abilitate şi cercetătorii ştiinţifici abilitaţi devin conducători 
de doctorat în urma abilitării. 
(4) Specialiştii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în instituţii de învăţământ superior 
sau de cercetare-dezvoltare din străinătate dobândesc calitatea de conducător de doctorat în cadrul IOSUD 
din România, după cum urmează: 
a) specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în una din ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului 
Economic European şi Confederaţia Elveţiană dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în 
România, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului;

 b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte o listă a instituţiilor de învăţământ 
superior, din afara ţărilor menţionate la lit. a), aflate printre cele mai prestigioase universităţi ale lumii. 
Specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în una din instituţiile aflate pe această listă dobândesc 
automat calitatea de conducător de doctorat în România, în urma unei metodologii aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) specialiştii care sunt conducători de doctorat în cadrul unor instituţii din străinătate, altele decât cele 
prevăzute la lit. a) sau b), pot obţine calitatea de conducător de doctorat în România, fie printr-o convenţie 
internaţională de recunoaştere reciprocă, fie conform prevederilor alin. (2).

(5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut 
acest drept. 

ro-lege-1-2011-2022-art-168
ro-lege-1-2011-2022-art-169
CITAT: 

(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte 
diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod 
expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care 
certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, 
domeniul profesional al doctoratului. 
(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, se conferă de către IOSUD diploma şi 
titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. 
(3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, se conferă de către IOSUD diploma şi 
titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P. 

ro-lege-1-2011-2022-art-285
CITAT: 

 (1) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile didactice sunt: 
a) asistent universitar; 
b) lector universitar/şef de lucrări; 
c) conferenţiar universitar; 
d) profesor universitar.


 (2) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile de cercetare sunt: 
a) asistent cercetare; 
b) cercetător ştiinţific; 
c) cercetător ştiinţific gradul III; 
d) cercetător ştiinţific gradul II; 
e) cercetător ştiinţific gradul I. 

(3) Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este următoarea: 

a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care deţin o diplomă de 
doctor; 
b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de lucrări; 
c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar; 
d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar. 


 (4) În învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute 
la alin. (1). 
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012 - 2013, în învăţământul superior 
poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1). 

 (5) În raport cu necesităţile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o durată determinată, 
invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti 
cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare 
asociate invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, senatul universitar 
aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale. 
(6) Acolo unde este cazul, obţinerea permisului de muncă este sarcina instituţiei de învăţământ superior 
angajatoare. 
(7) În departamente, în şcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare şi microproducţie 
sau în alte unităţi pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, 
inclusiv studenţi din toate cele 3 cicluri, precum şi alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea 
acestora se face conform legii. 
ro-lege-1-2011-2022-art-300
CITAT: 

 (1) Abilitarea constă în: 
a) redactarea unei teze de abilitare; 
b) susţinerea publică a tezei de abilitare în faţa unei comisii de specialitate numite de CNATDCU şi 
formată din cel puţin 3 persoane, care au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate; 
c) admiterea tezei de abilitare în urma susţinerii publice; 
d) obţinerea atestatului de abilitare.

 (2) Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare. Teza prezintă în mod 
documentat realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în ştiinţă, care probează 
originalitatea şi relevanţa contribuţiilor academice, ştiinţifice şi profesionale şi care anticipează o dezvoltare 
independentă a viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare. 
(3) Pot susţine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în ştiinţă 
şi care îndeplinesc 
standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a). 
(4) Cererea pentru susţinerea examenului de abilitare este adresată IOSUD. 
(4^1) Drul cl cu documentele originale aferente şi teza de abilitare, în format tipărit şi electronic, se 
înaintează CNATDCU pentru validare. 

 (5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU şi este aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
ro-lege-1-2011-2022-art-301


ro-lege-319-2003-2022-art-2
CITAT: 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării*), denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi directe în calificarea şi 
certificarea resurselor umane ale activităţii de cercetare-dezvoltare. 

*) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-15
CITAT: 

 (1) Funcţiile şi gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs, pe baza evaluării 
performanţelor profesionale. 
(2) Concursul se anunţă public, prin afişare la sediul instituţiei sau al unităţii şi prin publicare într-un ziar 
de circulaţie naţională, şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului statut. 
(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 
(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, 
din instituţia ori unitatea respectivă sau din afara acesteia, care are un grad ştiinţific mai mare sau cel puţin 
egal cu cel al postului scos la concurs. 
(5) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unităţii 
organizatoare a concursului. 
(6) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii 
superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

 a) cerere-tip de înscriere;

 b) copiegalializate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, 
însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

 c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe 

alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 
d) curriculum vitae; 
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative; 
f) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.

 (7) Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de 
concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea 
raportului comisiei de concurs. 
ro-lege-319-2003-2022-art-16 (1 comentariu)
ro-lege-319-2003-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Gradele profesionale CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II şi IDT I se acordă prin decizie a conducătorului 
instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obţinute la concurs, conform 
prevederilor art. 16. 
(2) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este organismul 
consultativ, fără personalitate juridică, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Componenţa şi condiţiile de numire a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare şi a comisiilor sale de specialitate, precum şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestora vor fi revizuite şi completate prin cuprinderea unei structuri distincte, prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(4) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în urma analizei 
documentelor de concurs, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursului şi transmite conducătorului 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CS II şi CS I. 
(5) Încadrarea pe funcţie, în gradele profesionale ştiinţifice II şi I se face prin decizie a conducătorului 
instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza comunicării autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 (6) Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pentru acordarea gradelor IDT I şi IDT II se face de 
către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
ro-lege-319-2003-2022-art-18
CITAT: 

 (1) Gradul profesional, o dată acordat, aparţine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-dezvoltare 
respectiv şi constituie titlu personal de care poate face uz în toate cazurile care implică imaginea sau 
drepturile personale. 
(2) Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I, CS II, CS III în domeniul cercetării ştiinţifice, 
respectiv IDT I, IDT II şi IDT III în domeniul dezvoltării tehnologice, pentru care au fost dobândite, sunt 
recunoscute în orice instituţie sau unitate în care se desfăşoară activităţi în domeniile respective.
(3) În a pro procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se păstrează independent de ocuparea 
sau nu a unui post în cercetare-dezvoltare de o anume categorie.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-19
CITAT: 

 Funcţiile şi gradele de cercetare-dezvoltare dobândite anterior se echivalează cu funcţiile corespunzătoare 
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare respective, stabilite prin prezenta lege, şi echivalarea se face 
prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-36
CITAT: 

 (1) Cercetătorii ştiinţifici gradul I pensionaţi pot desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de 
cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora. 
(2) La cerere, cercetătorii ştiinţifici gradul I pot fi menţinuţi în continuare în funcţii de 
cercetare-dezvoltare, după împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea anuală a consiliului 
ştiinţific. 
(3) Personalul didactic universitar poate funcţiona ca personal de cercetare asociat în instituţiile, unităţile 
sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu participare la conducerea şi execuţia programelor şi a 
proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi la valorificarea rezultatelor acestora. 
(4) Personalul didactic universitar poate încheia contracte sau convenţii de cooperare ştiinţificăşi de 
dezvoltare tehnologică pe durată determinată cu instituţiile, unităţile sau structurile de cercetare-dezvoltare 
ale acestora, în vederea participării la coordonarea şi execuţia programelor şi a proiectelor de 
cercetare-dezvoltare din Planul naţional sau planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. 
ro-lege-319-2003-2022-art-38
CITAT: 

 În termde 6 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 

va elabora Codul de eticăşi deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

#CIN

 NOTĂ:

 Repucem mai ai jos prevederile art. 41 din Legea nr. 45/2009 (#M1). 
#M1

 (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără 
concurs. 
(2) Ocuparea funcţiilor de director general sau director, după caz, la unităţile şi instituţiile de drept public 
de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. La concursul 
pentru ocuparea funcţiei de director pot candida absolvenţi cu studii superioare, cu sau fără grad ştiinţific, cu 
experienţă managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. 
(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general face parte câte un reprezentant al 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi 
al ASAS.

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1d
CITAT: 
Libera circulație: libera circulație a cercetătorilor și a personalului auxiliar, a cunoștințelor științifice și a 
tehnologiei ar trebui promovată, atrăgând talentele și evitând potențialul exod al talentelor. Acest lucru 
implică schimbul de cunoștințe, date și instrumente științifice cât mai din timp, în special prin practicile 
științei deschise, cariere atractive și bazate pe merite, recunoașterea competențelor cercetătorilor și ale 
personalului auxiliar de-a lungul întregii lor cariere, îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru mobilitatea 
cercetătorilor, sprijinirea circulației cercetătorilor în întreaga Uniune, încurajarea schimburilor dintre mediul 
academic și industrie (precum și cu alte sectoare), diseminarea inovării și sprijinirea accesului liber la 
infrastructurile de cercetare, la infrastructurile tehnologice și la serviciile acestora;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2d
CITAT: 
Carierele și mobilitatea cercetătorilor și sistemele de evaluare și de recompensare în domeniul cercetării: 
acordarea unei mai mari atenții carierelor cercetătorilor în general și, în special, celor aflate la început sau la 
un nivel intermediar, inclusiv obstacolelor specifice cu care se confruntă femeile în respectivele etape, 
creșterea atractivității acestor cariere și înzestrarea cercetătorilor cu formarea și competențele necesare pentru 
a face față nevoilor în schimbare ale rolului cercetătorului în întreaga Uniune, inclusiv în materie de conducere 
și de predare; utilizarea unor programe esențiale precum acțiunile Marie-Skłodowska-Curie și asigurarea 
coerenței cu acestea. Acest lucru se va realiza prin crearea unor condiții de muncă și de ocupare a forței de 
muncă stabile, atractive, incluzive, favorabile și transparente, prin asigurarea unor parcursuri profesionale 
clare și mai diversificate și prin oferirea de orientări pentru a face alegeri de carieră în cunoștință de cauză. 
Combaterea dezechilibrelor în ceea ce privește circulația cercetătorilor atât pe teritoriul Uniunii, cât și între 
sectoare și administrații publice, prevenind în același timp exodul talentelor și sporind atractivitatea pentru 
talente din restul lumii; dezvoltarea în continuare a sistemelor actuale de evaluare a cercetării, destinate 
cercetării, cercetătorilor, echipelor și instituțiilor, pentru a recompensa calitatea, impactul, practicile științei 
deschise, spiritul de conducere, implicarea față de societate și colaborarea cu industria și cu alte sectoare de 
activitate, cum ar fi consilierea științifică independentă pentru cei responsabili cu elaborarea de politici 
bazate pe date concrete; luarea în considerare a unei game largi de rezultate ale cercetării și activități de 
cercetare, inclusiv a predării la nivel de învățământ superior, și facilitarea unor parcursuri profesionale 
diverse. Sistemele de recompensare ar trebui să acorde atenția cuvenită asigurării transparenței, deschiderii și 
meritului, precum și evitării prejudecăților, discriminării și tratamentului inechitabil. Acest lucru ar trebui 
pus în practică și monitorizat periodic prin utilizarea unor indicatori adecvați și a Observatorului carierelor 
în cercetare;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07