Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 319/2003 versiunea 2022, ART 16

Conţinut (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale candidaţilor, precum şi încadrarea pe funcţii se realizează 
ţinând seama de studii, de competenţa şi de rezultatele profesionale obţinute, de titlurile ştiinţifice şi de 
gradele profesionale obţinute, de experienţa în specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare 
îndeplinirii funcţiei, cu respectarea prevederilor din prezentul statut. 
(2) Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetători ştiinţifici se organizează după cum urmează: 
a) concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific constă în probe scrise, orale şi practice, 
specifice postului, stabilite conform art. 15 alin. (5). Comisia de concurs, formată din preşedinte şi 2 
membri, se propune de directorul ştiinţific şi secretarul ştiinţific, se aprobă de consiliul ştiinţific al unităţii şi 
se numeşte prin decizie a conducătorului instituţiei sau al unităţii. Rezultatul probelor de concurs se 
apreciază de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetică a 
acestora. Comisia întocmeşte în termen de 5 zile de la ultima probă un raport cu concluzii de recomandare a 
candidatului care a obţinut cea mai mare medie. Pot fi recomandaţi candidaţi care au obţinut cel puţin media 
8 şi nici o notă sub 7. Consiliul ştiinţific şi consiliul de administraţie analizeazăşi aprobă rezultatul 
concursului. Numirea pe postul de cercetător ştiinţific se face prin decizie a conducătorului instituţiei sau al 
unităţii;

 b) concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific gradul III constă în verificarea 
îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi o probă orală sau scrisă cu subiecte 
specifice profilului postului. Comisia de concurs este formată din directorul ştiinţific sau secretarul ştiinţific 
al unităţii şi din 3 membri, specialişti în profilul postului, cu funcţie şi grad profesional egale sau mai mari 
decât ale postului scos la concurs, se propune de directorul ştiinţific şi de secretarul ştiinţific şi se numeşte 
prin decizie a conducătorului instituţiei sau al unităţii. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea 
postului de cercetător ştiinţific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului 
de muncăşi aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unităţii. Preşedintele comisiei de concurs 
prezintă raportul în consiliul ştiinţific al unităţii, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. 
Consiliul ştiinţific aprobă rezultatul concursului, în urma căruia conducătorul instituţiei sau al unităţii emite 
decizia de numire;

 c) concul pe pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I 
constă în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi 
aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi 
a performanţelor sale. Comisia de concurs este formată din directorul ştiinţific sau secretarul ştiinţific al 
instituţiei sau al unităţii şi din 4 membri, cadre didactice universitare şi cercetători, dintre care cel puţin 2 
din afara instituţiei sau a unităţii respective, se propune de directorul ştiinţific şi de secretarul ştiinţific şi se 
numeşte prin decizie a conducătorului instituţiei sau al unităţii. În comisiile pentru ocuparea posturilor de 
CS I se numesc profesori universitari şi CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori 
universitari sau conferenţiari universitari şi CS I ori CS II. Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul 
acesteia consiliului ştiinţific al instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, nominalizând candidatul cu 
cele mai bune rezultate. Consiliul ştiinţific aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis. Dosarul 
de concurs, împreună cu raportul comisiei şi documentele însoţitoare, se înaintează Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care validează rezultatele concursului, 
urmând ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare să confirme prin ordin rezultatele concursului de 
numire pentru funcţia de CS II, respectiv CS I. Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin decizie a 
conducătorului instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare.

 (3) Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse 
evaluării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică sunt următoarele: 
a) pentru asistent de cercetare ştiinţifică, să fie absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă; 
b) pentru cercetător ştiinţific, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;

 c) pentru cercetător ştiinţific gradul III, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru 
candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau 
de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;

 d) pentru cercetător ştiinţific gradul II, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;

 e) pentru cercetător ştiinţific gradul I, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului;

 f) personaldl de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, care îndeplineşte condiţiile de studii, 
cu o activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de 
specialitate de valoare naţionalăşi internaţională, poate să se prezinte, cu aprobarea consiliului ştiinţific, la 
concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiţiilor de vechime stabilite la 
lit. b) - e).

 (4) Concursul pentru ocuparea funcţiilor şi gradelor inginerilor de dezvoltare tehnologică se organizează 
pe baza metodologiei stabilite şi avizate de consiliul ştiinţific şi aprobate de consiliul de administraţie al 
instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare. Rezultatele concursului şi concluziile comisiei sunt 
analizate şi avizate de consiliul ştiinţific şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei sau al unităţii 
de cercetare-dezvoltare, iar decizia de numire este dată de conducătorul instituţiei sau unităţii. 
(5) Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse 
evaluării pentru activitatea de dezvoltare tehnologică sunt următoarele:
 a) pentru inginer de dezvoltare tehnologică, să aibă o vechime de cel puţin 2 ani în specialitatea postului;
 b) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul III, să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în specialitatea 
postului; 
c) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul II, să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea 
postului; 
d) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul I, să aibă o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea 
postului. 

Comentarii

OBSERVATIE Criteriul de vechime la angajare e obligatoriu prin statutul personalului de cercetare (art 16) si este interzis de hg 475/2011
ro-lege-319-2003-2022-art-16 (1 comentariu)
ro-hg-457-2011 (1 comentariu) aprobarea metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43