Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Pregătirea cercetătorilor

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-198
CITAT: 

 Formele de iprijin pentru cadrele didactice, studenţii şi cercetătorii cu performanţe excepţionale includ:

 a) grani de de studii sau de cercetare la universităţi din ţară ori din străinătate, acordate pe bază de 
competiţie;

 b) granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări, inclusiv teze de doctorat;

 c) aprobarea unor rute educaţionale flexibile, care permit accelerarea parcursului de studii universitare;

 d) crearea de instrumente şi mecanisme de susţinere a inserţiei lor profesionale în ţară, astfel încât să 
valorifice la nivel superior atât talentul, cât şi achiziţiile realizate prin formare.  


ro-lege-319-2003-2022-art-26
CITAT: 

 Perfecţionarea profesională a personalului de cercetare-dezvoltare se realizează în principal prin 
următoarele forme:

 a) doctorat;
 b) programe de formare continuă;
 c) programe de documentare şi schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional;
 d) programe de specializare şi de cooperare interdisciplinare, la nivel naţional şi internaţional;
 e) învăţământ postuniversitar, organizat potrivit legii;
 f) burse de perfecţionare şi stagii de pregătire şi documentare realizate în ţară sau în străinătate;
 g) manifestări ştiinţifice din ţară sau din străinătate.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-27
CITAT: 

 În vederea sprijinirii instruirii şi mobilităţii personalului de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare şi ordonatorii principali de credite care finanţează activităţi de cercetare-dezvoltare pot 
înfiinţa, în condiţiile legii, centre de instruire pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum şi din alte 
domenii.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-28
CITAT: 

 Personalul cu funcţii de conducere este obligat să se perfecţioneze în domeniul managementului pentru 
cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi menţinerea în aceste funcţii, care presupun 
şi responsabilitate administrativă, se organizează stagii de pregătire şi perfecţionare în domeniul 
managementului pentru cercetare-dezvoltare. 

 
ro-lege-319-2003-2022-art-29
CITAT: 

 Finanţarea activităţilor de formare profesională continuă se asigură din fonduri prevăzute cu această 
destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sau ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, 
precum şi în programele de formare profesională finanţate din surse interne şi internaţionale.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-30
CITAT: 

 Personalul de cercetare-dezvoltare care urmează o formă de specializare în ţară sau în străinătate este 
obligat să se angajeze, în scris, că va lucra în cadrul unităţii între 1 an şi 5 ani, proporţional cu costurile şi 
durata specializării. În cazul nerespectării acestui angajament pentru motive imputabile salariatului, acesta 
va suporta contravaloarea specializării.


 
ro-lege-319-2003-2022-art-32
CITAT: 

 (1) În instituţiile şi în unităţile de cercetare-dezvoltare pot fi cuprinşi studenţi care să lucreze în colective 
de specialişti din unităţile respective. 
(2) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare pot acorda studenţilor din ultimii doi ani burse de studii. 
Plata acestor burse va fi condiţionată de obligaţia absolvenţilor de a se angaja, pe o perioadă determinată, 
prin angajamentul încheiat sub formă de contract, în unitatea de cercetare-dezvoltare finanţatoare. 
Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii. 
ro-lege-319-2003-2022-art-34
CITAT: 

 Pentru completarea şi dezvoltarea potenţialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în programele 

instituţiilor de învăţământ superior vor fi cuprinse activităţi pentru pregătirea şi stimularea angajării tinerilor 
în instituţii sau în unităţi de cercetare-dezvoltare.


 


ro-og-57-2002-2022-art-31 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramurăşi 
instituţiile de învăţământ superior acreditate organizeazăşi participă, cu prioritate, la programele de formare 
profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare şi cele de 
cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare 
continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi. 
(3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi 
reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare. 
(4) Studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate şi doctoranzii pot face parte din colectivele 
de cercetare şi participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenţii şi 
doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remuneraţi 
conform legii. 
ro-og-57-2002-2022-art-32
CITAT:  
Cercetătorii ştiinţifici pot fi conducători de doctorat, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-42
CITAT: salută inițiativa de a dezvolta un set de instrumente pentru sprijinirea carierelor în cercetare; regretă faptul că 
Comisia are în vedere adoptarea sa abia în 2024 și solicită adoptarea sa mai rapidă pentru a spori mobilitatea, a dezvolta 
competențele și aptitudinile, a oferi cursuri de formare specifice și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-50
CITAT: invită instituțiile relevante să sprijine tinerii cercetători prin asigurarea unor condiții și oportunități adecvate și să 
adopte măsuri urgente, cum ar fi prelungirea duratei granturilor și a proiectelor, adaptarea termenelor și îmbunătățirea 
accesului la instalații;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07