Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Relaţia între sistemul de cercetare-dezvoltare şi alte sisteme ale societăţii. Relaţia cu economia

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-73
CITAT: 

 (1) Agenţii economici care realizează importuri de tehnologii şi utilaje, finanţate din fonduri bugetare, 
fonduri ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor 
solicita unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independentă a 
tehnologiilor şi a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicităţii, al caracterului 
novator şi de viabilitate, al compatibilităţilor cu ceea ce există în ţară în ramura respectivă, precum şi al altor 
aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în condiţiile naţionale specifice. 
24 
 (2) *** Abrogat 

 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1f
CITAT: 
Crearea de valoare și impactul societal și economic: creșterea impactului C-I prin transformarea poziției de 
lider a Europei în ceea ce privește crearea de cunoștințe prin utilizarea acestora în societate, de exemplu prin 
intermediul unor produse, servicii, procese și soluții care să sprijine bunăstarea cetățenilor pe o planetă 
durabilă, prosperitatea economică, inovarea deschisă, elaborarea de politici bazate pe date concrete și 
autonomia strategică, menținând în același timp o economie deschisă; acest lucru implică, printre altele, 
acțiuni la nivelul mai multor politici, încurajarea și recompensarea unei interconectări mai puternice între 
actorii implicați în colaborarea multidisciplinară și transsectorială, investiții în oameni, disponibilitatea 
infrastructurilor tehnologice și de cercetare, interacțiunea cu industria și cu alți actori, precum și promovarea 
cercetării fundamentale efectuate la inițiativa cercetătorilor și a rolului acesteia în generarea unor progrese 
revoluționare și a unei baze de cunoștințe mai largi;

ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2j
CITAT: 
Sinergii cu politicile sectoriale și cu politica industrială, pentru a stimula ecosistemele de inovare: C-I și o 
industrie agilă sunt esențiale pentru a stimula competitivitatea și a obține o autonomie strategică, menținând 
totodată o economie deschisă. Acțiunile ar trebui:

— să dezvolte, să sprijine și să exploateze sinergiile dintre SEC, politicile transsectoriale și strategia industrială 
actualizatăNote 1
Note 1
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
intitulată „Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei”.

— să promoveze coordonarea politicilor și programelor C-I pentru a sprijini dezvoltarea de inovații 
transformatoare și progresive în întreaga Uniune, în special prin infrastructurile de cercetare, 
infrastructurile tehnologice, instituțiile de învățământ superior, Consiliul European pentru Inovare, 
parteneriatele din cadrul programului Orizont Europa, inclusiv CCI EIT-urile, alianțele industriale, 
proiectele importante de interes european comun, inițiativele comune privind clusterele, platformele 
tematice de specializare inteligentă și foile de parcurs tehnologice industriale comune (de la cercetarea de 
bază la implementare) în domenii strategice cheie, în special cele legate de ecosistemele industriale 
identificate în politica industrială europeană reînnoită;

— să fie elaborate în cooperare cu statele membre, cu industria (inclusiv întreprinderile mici și mijlocii) și cu 
alte părți interesate din domeniul C-I; și

— să indice domeniile prioritare specifice (sau lanțurile valorice prioritare) pentru a contribui la alinierea 
investițiilor publice și private;


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-22
CITAT: subliniază importanța cooperării, încă din faza de proiectare, între mediul academic, institutele de cercetare și 
industrie, pentru a promova știința, precum și tehnologiile și soluțiile inovatoare care vizează partajarea resurselor și 
a avantajelor complementare, precum și pentru a finaliza împreună proiectele de inovare tehnologică pentru a crea produse, 
servicii sau procese pregătite pentru piață și pentru a spori prosperitatea; încurajează, în contextul „noului SEC”, 
schimburile reciproce și colaborarea sporită între diferiți actori, cu scopul de a consolida experiența educațională, de 
a accelera procesul de transfer de cunoștințe, de a sensibiliza publicul și de a oferi soluții pentru depășirea provocărilor 
sociale, economice și de mediu;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-24
CITAT: recunoaște rolul pe care îl are sectorul privat în îmbunătățirea capacităților noastre de C&I, în extinderea noilor 
inovații și în stimularea competitivității și a sustenabilității Europei; subliniază că un impact societal semnificativ poate fi 
creat, printre altele, prin utilizarea celor mai recente cunoștințe în domeniul cercetării în întreprinderile nou-înființate, în 
întreprinderile cu tradiție și în industrie; subliniază necesitatea de a consolida cooperarea strategică pe termen lung între 
mediul academic și mediul de afaceri pentru a promova obiectivele de interes public și pentru a integra triunghiul 
cunoașterii pentru a obține rezultate societale mai bune; subliniază că sectorul economic și IMM-urile pot avea un rol 
esențial în contribuția la investițiile pe termen lung și la depășirea perioadelor extrem de dificile din activitatea 
întreprinderilor nou-lansate în care acestea nu generează încă profituri („valea morții”) și invită Comisia să analizeze 
modalitățile de a exploata mai bine sinergiile dintre investițiile publice și private în C&I, inclusiv în ceea ce privește 
formarea, competențele și dezvoltarea activității de cercetare;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-30
CITAT: subliniază necesitatea de a asigura sinergii între „centrele SEC” și alte centre legate de C&I, cum ar fi centrele de 
inovare ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), centrele și rețelele de inovare digitală, cum ar fi centrele de 
inovare digitală pentru IA, printre altele, și Rețeaua întreprinderilor europene;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-31
CITAT: încurajează inițiativele care vizează accentuarea investițiilor în competențe, cercetare și inovare în statele membre 
care, în conformitate cu Tabloul de bord european privind inovarea, sunt considerate încă inovatori modești și moderați; 
salută inițiativele deja în vigoare pentru a reduce decalajul cu care se confruntă aceste state membre, inclusiv mecanismul 
regional de inovare al EIT;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-37
CITAT: își exprimă aprecierea pentru inițiativa ERA4You de măsuri de mobilitate specifice menite să sprijine cercetătorii din 
statele membre cu o performanță scăzută în materie de C&I să învețe și să dezvolte excelența și să promoveze mobilitatea 
cercetătorilor între sectorul economic și mediul academic;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-k
CITAT: întrucât abordarea care favorizează includerea Comisiei, de a alinia SEC la Spațiul european al educației și la politica 
industrială europeană pentru a promova sinergiile dintre aceste politici interdependente, ar trebui să conducă la sinergii 
mai degrabă decât la o complexitate mai mare în SEC, în Spațiul european al educației sau în politica industrială;

actualizat la 2022-06-27 19:19:44