Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Obligaţiile angajatorilor faţă de personalul de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-124
CITAT: 
 (1) Răspunderea publică obligă orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară: 
a) să respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul 
învăţământului superior; 
b) să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în 
învăţământul superior; 
c) să respecte politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de eticăşi deontologie 
profesională aprobat de senatul universitar; 
d) să asigure eficienţa managerialăşi eficienţa utilizării resurselor, în cazul universităţilor de stat, şi a 
cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituţional;

 e) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare;

 f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi 

drepturile şi libertăţile studenţilor.

 (2) În cazul universităţilor confesionale, răspunderea publică se extinde la respectarea statutului şi a 
prevederilor dogmatice şi canonice specifice cultului respectiv. 


ro-lege-1-2011-2022-art-127
CITAT: 
 (1) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare şi personal 
didactic şi de cercetare auxiliar. 
(2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru al 
comunităţii universitare, prin hotărâre a senatului universitar.

 (3) Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin reglementările legale în 
vigoare şi prin Carta universitară. 

ro-lege-1-2011-2022-art-128
CITAT: 
 (1) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul 
universitar. 
(2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puţin la: 
a) modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau 
care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale universităţii, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

 b) Codul de eticăşi deontologie profesională universitară;

 c) modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor universităţii;

 d) condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei acestora şi a condiţiilor în care 
sunt utilizate;

 e) condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici în vederea 
unor programe de cercetare fundamentalăşi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor 
cu studii universitare;

 f) condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte 
organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale; 
g) modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a universităţii, 
necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 
h) modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională ale instituţiei de învăţământ 
superior, încheierea de contracte şi participarea la organizaţiile europene şi internaţionale; 
i) modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţilor şi sindicatele personalului 
didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi organizaţiile studenţeşti legal constituite; 
j) oricare alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar şi care corespund legislaţiei în 
vigoare.

 (3) Carta universitară se elaboreazăşi se adoptă de către senatul universitar, numai după dezbaterea cu 
comunitatea universitară. 
(4) Carta universitară nu poate conţine prevederi contrare legislaţiei în vigoare. Nerespectarea legilor în 
conţinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv. 
(5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluţia pozitivă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluţia privind avizul de 
legalitate se emite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de maximum 
30 de zile de la data solicitării instituţiei de învăţământ superior. 
(6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitară se consideră avizată 
potrivit procedurii aprobării tacite. 
ro-lege-1-2011-2022-art-189
CITAT: 

 (1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică din universităţi se organizeazăşi 
funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior care şi-au asumat ca misiune şi cercetarea ştiinţifică au obligaţia să 
creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze managementul activităţilor de cercetare şi a 
proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul instituţiei. Aceste structuri deservesc şi răspund 
optim cerinţelor personalului implicat în cercetare. 

 (3) Personalul implicat în activităţi de cercetare în institute, laboratoare sau centre de cercetare ale 
universităţii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie şi de 
responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achiziţiilor publice şi a 
gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor. Aceste activităţi se desfăşoară conform 
reglementărilor legale în vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern. 
ro-lege-1-2011-2022-art-207

actualizat la 2023-12-07 18:14:07