Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: unitate de cercetare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-49
CITAT: 

 (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o 
prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat. 
(2) *** Abrogat 
(3) Din fonduri publice se alocă sume pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se anual o creştere a alocaţiilor bugetare, astfel 
încât în anul 2020 să se atingă nivelul de 1% din produsul intern brut. 
(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanţarea obiectivelor din 
Strategia naţionalăşi Planul naţional, precum şi pentru finanţarea activităţilor unităţilor de cercetare care 
obţin finanţare parţială pe programe internaţionale, la care statul român contribuie cu fonduri, conform 
acordurilor încheiate cu partenerii străini.

 (5) Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru funcţionarea, 
întreţinerea, dezafectarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, în limita fondurilor 
bugetare alocate anual. 
(6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziţionarea de noi instalaţii şi obiective speciale de 
interes naţional, precum şi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalaţiilor şi obiectivelor existente 
reprezintă cheltuieli de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se 
cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiţii, elaborată de ordonatorii principali de 
credite, la propunerea institutelor naţionale din coordonarea acestora şi cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(7) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru care se alocă fonduri de la bugetul 
de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(8) Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă prin ordin criteriile de selectare a 
instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional. 
ro-og-57-2002-2022-art-86
CITAT: 

 (1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru susţinerea 
dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovării şi transferului tehnologic, atragerea de investiţii în 
vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare. 
(2) Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine 
autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, instituţiilor de învăţământ 
superior, camerelor de comerţşi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor 
economici cu sediul în România. 
(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de 
cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea unităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. 
Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer 
tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 
(4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic se face prin ordin al 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcţie de tipul de entitate, pe durata, în 
perimetrul şi în condiţiile specificate în ordin. 
 (5) Constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer 
tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice 
specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42