Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Structurile sistemului de monitorizareorizare şi analiză deontologică

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-170
CITAT: 

(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de 
CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de eticăşi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a 
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau 
simultan: 
a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; 
b) retragerea titlului de doctor; 
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii doctorale de a organiza 
concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi.

(2) Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, 
numai în urma reluării procesului de acreditare, conform art. 158. 

(3) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea 
acestei calităţi, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă, ale cărui aprecieri sunt 
validate printr-o evaluare externă efectuată de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt 
condiţii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(4) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani. Procedurile de evaluare sunt stabilite de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea CNATDCU. 

;CAPITOLUL IV

;Organizarea învăţământului postuniversitar

 
ro-lege-1-2011-2022-art-218
CITAT: 

 (1) Consiliul Naţional de Statisticăşi Prognoză a Învăţământului Superior are ca atribuţii principale 
elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza 
evoluţiei acestuia în raport cu dinamica pieţei muncii. Acest consiliu publică anual datele corespunzătoare 
acestor indicatori. 
(2) Consiliul de Eticăşi Management Universitar se pronunţă asupra litigiilor de etică universitarăşi are 
ca principale atribuţii: 
a) moniizarearea punerii în aplicare a politicilor de etică universitară la nivelul sistemului de învăţământ 
superior; 
b) auditarea comisiilor de etică din universităţi şi prezentarea unui raport anual privind etica universitară. 
Acest raport se face public; 
c) constatarea încălcării de către o instituţie de învăţământ superior a obligaţiilor prevăzute de prezenta 
lege; 
d) elaborarea şi publicarea Codului de referinţă al eticii şi deontologiei universitare, care este undocument public. În arbitrarea litigiilor, Consiliul de Eticăşi Management Universitar se bazează pe 
principiile şi procedurile elaborate în acest document.

 (3) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării este organismul 
prevăzut de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologicăşi 
inovare, cu modificările şi completările ulterioare. 
ro-lege-1-2011-2022-art-219
ro-lege-1-2011-2022-art-306
CITAT: 

 (1) La nivelul fiecărei universităţi funcţionează comisia de etică universitară. 
(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administraţie, 
avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional 
şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre 
funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de 
cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie. 
(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 
a) analizeazăşi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, 
conform Codului de eticăşi deontologie universitară; 
b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de 
cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public; 
c) contribuie la elaborarea Codului de eticăşi deontologie universitară, care se propune senatului 
universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară; 
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform legii. 
ro-lege-1-2011-2022-art-307
CITAT:  
Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea 

juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine universităţii. 
ro-lege-1-2011-2022-art-309
CITAT:  
În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de eticăşi 
deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia 
rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-310
CITAT:  
Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţificăşi activitatea universitară: 
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-312
CITAT: 

 (1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi cel de 
conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea 
îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de 
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei. Normele de 
comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la opinie, libertăţii exprimării 
şi libertăţii academice. 
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele: 
a) avertisment scris; 
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 
de control;

 c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în 
comisii de doctorat, de master sau de licenţă;

 d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
ro-lege-1-2011-2022-art-313
CITAT: 


 (1) În instituţiile de învăţământ superior, propunerea de sancţionare disciplinară se face de către şeful de 
departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproducţie, de către decan ori rector sau de cel puţin 
2/3 din numărul total al membrilor departamentului, consiliului facultăţii sau senatului universitar, după caz. 
Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct. 
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) şi b) se stabilesc de către consiliile 
facultăţilor. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. c) - e) se stabilesc de către senatele 
universitare. 
(3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancţiunile disciplinare. 
(4) În învăţământul superior, sancţiunile se comunică, în scris, personalului didactic şi de cercetare, 
precum şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar din subordine de către serviciul de resurse umane al 
instituţiei. 
ro-lege-1-2011-2022-art-314
CITAT: 

 (1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în 
cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.

 (2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, personalul din cercetare sau 
personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate din 3 - 5 membri, cadre didactice care au 
funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei 
sindicale. 
(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de: 
a) rector, cu aprobarea senatului universitar; 
b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de conducere al instituţiilor 
de învăţământ superior şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile senatelor universitare.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-315
CITAT: 

 Răspunderea patrimonială a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar se stabileşte potrivit 
legislaţiei muncii. Măsurile pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se iau potrivit legislaţiei muncii.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-316
CITAT: 

 În cazul în care cel sancţionat disciplinar nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la 
aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a aplicat sancţiunea 
disciplinară poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul 
personal de serviciu al celui în cauză.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-317
CITAT: 

 (1) Orice persoană poate sesiza unitatea/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce 
poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura 
unităţii/instituţiei de învăţământ. 
(2) Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 
SECŢIUNEA a 8-a

 Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare

 
ro-lege-1-2011-2022-art-318
CITAT: 

 Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare 
auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:

 a) avertisment scris;

 b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 
de control;

 c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în 
comisii de doctorat, de master sau de licenţă;

 d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;

 e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-319
CITAT: 

 Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi studenţilor-doctoranzi 
pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

 a) avertisment scris;

 b) exmatricularea;

 c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de eticăşi deontologie universitară.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-320
CITAT: 

 În cazubaterterilor de la prevederile Codului de eticăşi deontologie profesională, comisia de etică 
universitară stabileşte, conform Codului de eticăşi deontologie profesională, una sau mai multe dintre 
sancţiunile prevăzute la art. 318 sau 319. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-321
CITAT: 

 În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, comisia de etică universitară stabileşte, 
conform Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Codului de eticăşi deontologie 
profesională al personalului de cercetare-dezvoltare şi Codului de eticăşi deontologie profesională, una sau 
mai multe din sancţiunile prevăzute la art. 318 sau 319 ori prevăzute de lege.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-322
CITAT: 

 Sancţiunile stabilite de comisia de eticăşi deontologie universitară sunt puse în aplicare de către decan 
sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-326
CITAT: 

 Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi 
Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii hotărârii, după caz, de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică, de Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, de 
conducătorii autorităţilor contractante care asigură finanţarea din fonduri publice destinată 
cercetării-dezvoltării, de conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau ai unităţilor de 
cercetare-dezvoltare.

; SECŢIUNEA a 9-a

; Salarizarea personalului didactic şi de cercetare

 


ro-lege-206-2004-2022-art-9
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, unităţile şi/sau 
instituţiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum şi unităţile care asigură valorificarea 
rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor şi a valorilor etice în cercetare-dezvoltare. 
(2) În cadrul unităţilor şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) se înfiinţează comisii de etică, pe lângă 
consiliile ştiinţifice sau, după caz, pe lângă consiliile de administraţie. 
(3) Componenţa comisiilor de etică este propusă de consiliile ştiinţifice sau, după caz, de consiliile de 
administraţie şi se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiei sau al unităţii prevăzute la alin. (1). 
ro-lege-206-2004-2022-art-10
CITAT:  
Atribuţiile comisiilor de etică sunt următoarele: 
a) urmăresc în cadrul unităţilor sau al instituţiilor respectarea codurilor de etică specifice domeniului; 
 b) numesc comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în 
activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenţia lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare. 
#M2

 
ro-lege-206-2004-2022-art-11
CITAT: 

 (1) Procedurile pe care comisia de etică, respectiv comisia de analiză le desfăşoară în cazul sesizărilor 
scrise, iniţiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, ori în urma autosesizării sunt detaliate în Codul de 
etică, cu respectarea prevederilor prezentei legi. 
(2) Comisia de eticăşi comisia de analiză păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării, conform 
procedurilor detaliate în Codul de etică. 
(3) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către comisia de etică, se comunică 
autorului sesizării în scris şi se face public pe site-ul web al instituţiei în termen de 45 de zile calendaristice 
de la primirea sesizării; în cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, raportul numeşte persoanele vinovate şi stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile 
prevăzute la art. 11^1; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării. 
(4) Raportul comisiei de analiză este avizat de către consilierul juridic al instituţiei. Răspunderea juridică 
pentru hotărârile şi activitatea comisiei de analiză revine instituţiei. 
(5) Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Naţional de Etică de către persoana sau 
persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării; contestaţia va conţine obligatoriu o copie simplă 
după sesizarea iniţialăşi după raportul comisiei de analiză. 
(6) În cazul în care o contestaţie nu a fost înaintată către Consiliul Naţional de Etică în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data comunicării prevăzute la alin. (3), sancţiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse 
în aplicare de către conducătorul instituţiei sau de către consiliul de administraţie, după caz, în termen de 45 
de zile calendaristice de la data comunicării raportului conform alin. (3). 

ART 11^1

 Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, conducerea unităţii 
sau instituţiei aplică personalului de cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre următoarele sancţiuni, cu 
respectarea prevederilor art. 11 alin. (6):

 a) avertisment scris;

 b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;

 c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 
de control;

 d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 
sau ca membru în comisii de concurs;

 e) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;

 f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
#M2

 
ro-lege-206-2004-2022-art-14
CITAT: 

 (1) Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul 
Naţional de Etică stabileşte aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele sancţiuni:

 a) avertisment scris;

 b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită; 

 c) *** Abrogată

 d) *** Abrogată 

 e) retragerta titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;

 f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;

 g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

 h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri publice destinată 
cercetării-dezvoltării;

 i) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control 
sau ca membru în comisii de concurs;

 j) îndepărtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului;

 k) oprirea finanţării proiectului;

 l) oprirea finanţării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.

 (1^1) Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică sunt puse în aplicare de către organismele sau 
persoanele îndreptăţite legal pentru aceasta, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011.

 (1^2) Se interzice ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare de către persoane care se fac vinovate de 
abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Se anulează concursul pentru un post 
de cercetare-dezvoltare ocupat, iar contractul de muncă cu instituţia de cercetare-dezvoltare încetează de 
drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în 
activitatea de cercetare-dezvoltare. Constatarea abaterilor grave şi identificarea persoanelor vinovate se fac 
de către Consiliul Naţional de Etică, conform legii. 

 (2) De asemenea, pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare se aplică sancţiunile 
disciplinare prevăzute în Codul de eticăşi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, 
precum şi sancţiunile prevăzute în Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu 
modificările ulterioare, în Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, 
republicată, şi în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1a
CITAT: 
Etica și integritatea C-I: cercetătorii, procesele de cercetare și sistemul de C-I în ansamblu ar trebui să 
respecte norme și practici stricte în materie de etică și integritate, care stau la baza unei cercetări responsabile 
și demne de încredere, fără interferențe necuvenite – o condiție prealabilă pentru atingerea excelenței – care 
susțin responsabilitatea cercetătorilor în ceea ce privește evitarea lipsei de imparțialitate și a „scurtăturilor” 
metodologice și combaterea răspândirii pseudoștiințelor și a dezinformării prin intensificarea eforturilor de 
diseminare a informațiilor științifice și a pedagogiei aferente;


actualizat la 2022-06-27 19:19:43