Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 219

Conţinut (1) CNATDCU are următoarele atribuţii: 
a) propune sn set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat 
şi a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea 
atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau gradul profesional al candidatului; 

 b) propune metodologia-cadru prevăzută la art. 295 alin. (1);

 c) verifică anual, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau din proprie 
iniţiativă, modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din 
universităţi. Raportul de verificare instituţională este prezentat ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, specificând concluzii bazate pe date şi documente;

 d) prezintă un raport anual Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind resursa 
umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori 
specifici. Acest raport este public;

 e) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

 (2) CNFIS are următoarele atribuţii principale: 
a) propune metodologia de finanţare a universităţilor şi stabileşte costul mediu per student echivalent pe 
cicluri şi domenii de studii; 
b) verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau din 
proprie iniţiativă, realizarea proiectelor de dezvoltare instituţionalăşi eficienţa gestionării fondurilor publice 
de către universităţi şi face propuneri pentru finanţarea complementară a universităţilor pe bază de proiecte 
instituţionale;

 c) prezintă anual Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului un raport privind starea 
finanţării învăţământului superior şi măsurile de optimizare ce se impun. Acest raport este public.

 (3) CNCS are următoarele atribuţii principale: 
a) stabileşte standardele, criteriile şi indicatorii de calitate pentru cercetarea ştiinţifică, aprobate prin ordin 
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; 
b) auditează periodic, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau din 
proprie iniţiativă, cercetarea ştiinţifică universitară ori din unităţile de cercetare-dezvoltare; 
c) gestionează programe de cercetare şi procese de evaluare a proiectelor de cercetare care sunt propuse 
pentru finanţare competitivă; 
d) prezintă anual Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului un raport privind starea 
cercetării ştiinţifice în învăţământul superior şi performanţele universităţilor. Raportul este public şi va fi 
afişat pe site-ul CNCS.

 (4) Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (CNBU) are în atribuţii elaborarea strategiei de 
dezvoltare, evaluare periodicăşi coordonarea sistemului de biblioteci din învăţământul superior. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07