Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 306

Conţinut (1) La nivelul fiecărei universităţi funcţionează comisia de etică universitară. 
(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administraţie, 
avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional 
şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre 
funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de 
cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie. 
(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 
a) analizeazăşi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, 
conform Codului de eticăşi deontologie universitară; 
b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de 
cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public; 
c) contribuie la elaborarea Codului de eticăşi deontologie universitară, care se propune senatului 
universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară; 
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform legii. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43