Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Planificarea strategică sectorială şi pe domenii ale ştiinţei şi tehnicii

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în 
continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea 
competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de 
dezvoltare a României. 
(2) Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de 
cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economicăşi autonomie financiară, calculează 
amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. 
(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează, după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale sau a unei instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, 
potrivit legii. 
 (4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară 
activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare, 
constituie baze de competenţă 
ştiinţificăşi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi 
de documentare ştiinţificăşi tehnică. 
(5) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform 
regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD. 
(5^1) În cazul în care institutul naţional realizeazăşi activităţi comerciale şi de producţie conform 
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilă a acestor activităţi se va realiza în 
mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât 
să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi 
cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată. 

 (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt 
reglementate prin legi specifice. 

ro-og-57-2002-2022-art-46
CITAT: 

 (1) Planurile sectoriale în domeniul cercetării-dezvoltării conţin programe şi proiecte de interes prioritar 
pentru domeniul respectiv, sunt aprobate prin ordin al ordonatorilor principali de credite şi se finanţează din 
bugetul acestora. Programele şi proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicită propuneri de teme de cercetare de la marii agenţi 
economici din domeniu, de la unităţile de cercetare, instituţii de învăţământ superior, patronate, sindicate, 
asociaţii profesionale şi alte structuri ale societăţii civile importante pentru domeniul respectiv. 
(3) Implementarea strategiilor de ramurăşi realizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare se 
asigură de unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniu, în urma atribuirii în sistem 
competiţional sau în mod direct de către ministerele de resort, academiile de ramură sau/şi de autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07