Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Planificarea strategică la nivel instituţional

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-160
CITAT: 

 (1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau 
din alte surse legal constituite. Finanţarea studiilor de doctorat poate fi realizatăşi de persoane juridice de 
drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract şi 
metodologia de realizare a finanţării se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(2) Prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale se alocă anual, pentru studiile 
universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o 
durată de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finanţării universităţilor se vor avea în vedere costurile 
pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu 
coeficienţi corespunzători pe domenii disciplinare şi profesionale ale doctoratului. 
(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universităţi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. Prioritate vor avea universităţile de cercetare avansatăşi educaţie. 
(4) *** Abrogat 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru anul universitar 2012 - 2013, numărul granturilor 
doctorale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. IOSUD repartizeazăşcolilor doctorale granturile doctorale prin 
competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii. 
ro-lege-1-2011-2022-art-286
CITAT: 

 (1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme 
universitare, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar şi nu se pot modifica în timpul 
anului universitar. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2015 - 2016, în statele de funcţii ale 
personalului didactic şi de cercetare se pot efectua modificări cu privire la normele universitare ale 
persoanelor pentru care s-au dat aprobări conform art. 362 alin. (8). 

 (2) Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de: 
a) planurile de învăţământ; 
b) formaţiunile de studiu; 
c) normele universitare. 

(3) În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice şi de cercetare ocupate sau 
vacante, specificându-se funcţiile didactice şi de cercetare corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore 
convenţionale repartizate pe activităţi de predare, seminare, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de 
proiecte, îndrumare a studenţilor şi a studenţilor-doctoranzi, practică de specialitate, de cercetare şi activităţi 
echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăţământ.

 (4) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al şcolilor doctorale, prin consultarea 
membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice şi de cercetare de către consiliul facultăţii. La 
departamentele cu discipline la mai multe facultăţi, statele de funcţii se completează pe baza notelor de 
comandă, avizate de conducerea instituţiei de învăţământ superior. 
(5) Statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare se avizează de consiliul facultăţii sau, după 
caz, de consiliul şcolii doctorale şi se aprobă de senatul universitar. 
(6) Numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar se stabileşte de senatul 
universitar, în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei, al facultăţii, al programului de studii, al 
departamentului sau al şcolii doctorale. 
(7) Nomenclatorul general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior, precum 
şi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor funcţii se elaborează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
(8) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic se face prin concurs organizat de 
facultate sau de şcoala doctorală, potrivit legii. 
(9) Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa individuală a postului, 
avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau de conducătorul şcolii doctorale şi aprobată 
de rector, constituind anexă la contractul individual de muncă. 


ro-og-57-2002-2022-art-30
CITAT: 

 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte creşterea potenţialului naţional de cercetare 
şi solicită Academiei Române şi academiilor de ramură, instituţiilor de învăţământ superior, institutelor 
naţionale şi instituţiilor publice din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare să elaboreze şi să aplice 
programe privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare. Programele astfel elaborate 
vor fi sintetizate în Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componentă a 
Strategiei naţionale. 
(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta 
ordonanţă, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade ştiinţifice, vor lua măsuri speciale pentru 
motivarea tinerilor de a desfăşura activităţi în acest domeniu şi vor menţine şi vor dezvolta potenţialul uman 
de cercetare implicat în domenii de vârf, prin angajarea anuală a unui număr de absolvenţi şi specialişti cu 
cea mai bună pregătire, cel puţin egal cu numărul de personal cu studii superioare plecat din institut în anul 
anterior, cu excepţia situaţiilor ce rezultă din restructurări. Promovarea cercetătorilor se face ţinându-se 
seama, în principal, de performanţa ştiinţifică, confirmată la nivel naţional şi internaţional. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43