Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare (RO)

Denumirea se referă la un minister sau o altă instituţie
publică ce primeşte, temporar, această atribuţie, deseori doar pe durata
unei singure ordonanţe de organizare a unui guvern.

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-4
CITAT: 
 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile 
autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. 
(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu: 

 a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;

 b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;

 c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;

 d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare; 

 e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din 
acestea. 

 (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru 
cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, 
corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 
ro-og-57-2002-2022-art-14 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute 
de lege. 
(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi 
comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentaţiile, colecţiile sau 
bazele de date de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste documentaţii, colecţii sau baze 
de date de interes naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naţionale 
sau la instituţiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(4) În cazul brevetelor de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau 
care conţin informaţii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naţionale sau 
instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07