Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Evaluarea cercetării-dezvoltării şi a impactului acesteia

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-158
ro-lege-1-2011-2022-art-193
CITAT:  

(1) Evaluarea universităţilor se realizează în scopul: 
 a) autorizării provizorii şi acreditării; 
 b) ierarhizării programelor de studii şi clasificării universităţilor.

 (2) Evaluarea în scopul autorizării provizorii şi acreditării se realizează de către ARACIS sau de altă 
agenţie înscrisă în EQAR şi are loc potrivit legii şi standardelor internaţionale în domeniu. 
(3) Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor se realizează pe 
baza unei metodologii de evaluare propuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
Aplicarea acestei metodologii intră în răspunderea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Evaluarea este realizată periodic. 
(4) Universităţile se clasifică, pe baza evaluării prevăzute la alin. (3), în 3 categorii: 
a) universităţi centrate pe educaţie; 
b) universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică sau universităţi de educaţie şi creaţie artistică; 
c) universităţi de cercetare avansatăşi educaţie. 
(5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către un consorţiu format din: ARACIS, incluzând 
reprezentanţi ai studenţilor, CNCS, CNATDCU şi un organism internaţional cu competenţe în domeniul 
ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ selectat pe bază de concurs. 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), prima evaluare de după intrarea în vigoare a prezentei legi, 
făcută conform prevederilor alin. (3), se face numai de către un organism internaţional cu competenţă în 
domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior sau de către o agenţie de asigurare a 
calităţii înregistrată în EQAR, din străinătate. 
(7) Pentru programele de licenţă, master şi doctorat, finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat, 
din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin 
consultare cu CNFIS şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(8) Statul poate finanţa programele de excelenţă în cercetare şi educaţie din orice categorie de universităţi. 
(9) Programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3). 
(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012 - 2013, programele de excelenţă 
prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3). 

 (10) *** Abrogat 
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012 - 2013 sunt finanţate din fonduri 
publice, ţinând cont de evaluarea realizată conform alin. (3), programe de licenţă, master şi doctorat în 
universităţile de stat menţionate la alin. (4). 
ro-lege-1-2011-2022-art-195
CITAT: 

 (1) Fiecare universitate are obligaţia să realizeze, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea internăşi 
clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanţă în cercetare, conform unei metodologii-cadru 
elaborate de CNCS şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
Rezultatele evaluării şi clasificării sunt publice. 
(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, poate dispune reorganizarea 
sau desfiinţarea departamentelor ori institutelor neperformante, fără a prejudicia studenţii.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-208
CITAT: 

 (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai 
studenţilor. Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate 
va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare stipulate în Carta universitară. În 
cazul universităţilor confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului şi 
specificului dogmatic şi canonic al cultului fondator. 
(2) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar 
şi reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul. 
(3) Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii 
executive a instituţiei de învăţământ superior şi a consiliului de administraţie. Rapoartele de monitorizare şi 
de control sunt prezentate periodic şi discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor senatului 
universitar. 
ro-lege-1-2011-2022-art-220
CITAT: 

 (1) Pentru monitorizarea eficienţei manageriale, a echităţii şi a relevanţei învăţământului superior pentru 
piaţa muncii, se stabileşte, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un sistem 
de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici 
de referinţă la nivel european din domeniu. 
(2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin 
consultarea Consiliului Naţional de Statisticăşi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), a ARACIS, 
a CNCS, a CNFIS, a CNATDCU şi a Autorităţii Naţionale pentru Calificări, şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. Raportul anual privind starea învăţământului superior se bazează pe indicatorii prevăzuţi la alin. 
(1). 
ro-lege-1-2011-2022-art-303
CITAT: 

 (1) Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de 
cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. Această evaluare se face 
în conformitate cu o metodologie aprobatăşi aplicată de către senatul universitar. 
(2) Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt 
informaţii publice. 
(3) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face şi în funcţie de rezultatele şi performanţele 
acestuia, conform legii. 
(4) Contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare includ asumarea de către angajat a unor 
standarde minimale ale rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare, aprobate de către senatul 
universitar, şi clauze privind sancţionarea angajatului în condiţiile neîndeplinirii acestor standarde minimale, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 


ro-lege-319-2003-2022-art-15
CITAT: 

 (1) Funcţiile şi gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs, pe baza evaluării 
performanţelor profesionale. 
(2) Concursul se anunţă public, prin afişare la sediul instituţiei sau al unităţii şi prin publicare într-un ziar 
de circulaţie naţională, şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului statut. 
(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 
(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, 
din instituţia ori unitatea respectivă sau din afara acesteia, care are un grad ştiinţific mai mare sau cel puţin 
egal cu cel al postului scos la concurs. 
(5) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unităţii 
organizatoare a concursului. 
(6) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii 
superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

 a) cerere-tip de înscriere;

 b) copiegalializate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, 
însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

 c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe 

alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 
d) curriculum vitae; 
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative; 
f) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.

 (7) Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de 
concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea 
raportului comisiei de concurs. 
ro-lege-319-2003-2022-art-16 (1 comentariu)
ro-lege-319-2003-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Gradele profesionale CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II şi IDT I se acordă prin decizie a conducătorului 
instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obţinute la concurs, conform 
prevederilor art. 16. 
(2) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este organismul 
consultativ, fără personalitate juridică, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Componenţa şi condiţiile de numire a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare şi a comisiilor sale de specialitate, precum şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestora vor fi revizuite şi completate prin cuprinderea unei structuri distincte, prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(4) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în urma analizei 
documentelor de concurs, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursului şi transmite conducătorului 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CS II şi CS I. 
(5) Încadrarea pe funcţie, în gradele profesionale ştiinţifice II şi I se face prin decizie a conducătorului 
instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza comunicării autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 (6) Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pentru acordarea gradelor IDT I şi IDT II se face de 
către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 


ro-og-57-2002-2022-art-33 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-4
CITAT: 
 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile 
autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. 
(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu: 

 a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;

 b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;

 c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;

 d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare; 

 e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din 
acestea. 

 (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru 
cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, 
corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1e
CITAT: 
Urmărirea excelenței: angajamentul de a programa, de a efectua sau de a sprijini o cercetare de cea mai înaltă 
calitate posibilă, cu scopul de a atinge și a recompensa excelența ca o condiție prealabilă pentru a obține un 
impact la nivel științific, tehnologic, economic, precum și la nivelul politicilor și al societății, extinzând astfel 
baza generală de cunoștințe a Europei. Toate acestea implică faptul că sprijinul public pentru C-I ar trebui să 
vizeze selectarea și finanțarea inițiativelor de înaltă calitate – calitatea presupune că cercetarea este de nivel 
mondial, produce rezultate verificabile și reproductibile și se realizează prin procese și metodologii de 
cercetare transparente și printr-un management al cercetării care să permită reutilizarea sistematică a 
rezultatelor anterioare. Sistemul de evaluare a cercetării – pentru cercetare, cercetători, echipe și instituții – ar 
trebui să respecte acest principiu și să recompenseze calitatea în consecință; sprijinul public ar trebui să 
recunoască faptul că cercetarea fundamentală este esențială pentru asigurarea excelenței, a atractivității și a 
avantajului competitiv al ecosistemelor C-I și ar trebui să găsească un echilibru între cercetarea „motivată de 
curiozitate” și cercetarea „orientată spre obiective specifice”;


actualizat la 2023-12-07 18:14:07