Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 193

Conţinut

 

(1) Evaluarea universităţilor se realizează în scopul: 
 a) autorizării provizorii şi acreditării; 
 b) ierarhizării programelor de studii şi clasificării universităţilor.

 (2) Evaluarea în scopul autorizării provizorii şi acreditării se realizează de către ARACIS sau de altă 
agenţie înscrisă în EQAR şi are loc potrivit legii şi standardelor internaţionale în domeniu. 
(3) Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor se realizează pe 
baza unei metodologii de evaluare propuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
Aplicarea acestei metodologii intră în răspunderea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Evaluarea este realizată periodic. 
(4) Universităţile se clasifică, pe baza evaluării prevăzute la alin. (3), în 3 categorii: 
a) universităţi centrate pe educaţie; 
b) universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică sau universităţi de educaţie şi creaţie artistică; 
c) universităţi de cercetare avansatăşi educaţie. 
(5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către un consorţiu format din: ARACIS, incluzând 
reprezentanţi ai studenţilor, CNCS, CNATDCU şi un organism internaţional cu competenţe în domeniul 
ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ selectat pe bază de concurs. 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), prima evaluare de după intrarea în vigoare a prezentei legi, 
făcută conform prevederilor alin. (3), se face numai de către un organism internaţional cu competenţă în 
domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior sau de către o agenţie de asigurare a 
calităţii înregistrată în EQAR, din străinătate. 
(7) Pentru programele de licenţă, master şi doctorat, finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat, 
din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin 
consultare cu CNFIS şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(8) Statul poate finanţa programele de excelenţă în cercetare şi educaţie din orice categorie de universităţi. 
(9) Programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3). 
(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012 - 2013, programele de excelenţă 
prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3). 

 (10) *** Abrogat 
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012 - 2013 sunt finanţate din fonduri 
publice, ţinând cont de evaluarea realizată conform alin. (3), programe de licenţă, master şi doctorat în 
universităţile de stat menţionate la alin. (4). 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43