Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REGULAMENT 851/2020 Regulamentul (UE) 2020/851 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale

Disponibil la: UE: REGULAMENT 851/2020

Extras:

Articolul 17

Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu

(1) În sensul articolului 3 litera (b), luând în considerare ciclul de
viață al produselor și serviciilor furnizate de o activitate
economică, inclusiv dovezile din evaluările existente ale ciclului de
viață, se consideră că respectiva activitate economică prejudiciază în
mod semnificativ:

 (a) atenuarea schimbărilor climatice, în cazul în care activitatea 
 respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

 (b) adaptarea la schimbările climatice, în cazul în care activitatea
 respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual
 și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau
 asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

 (c) utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, 
 în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru:

  (i) starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al bodyurilor
  de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane; sau

  (ii) starea ecologică bună a apelor marine;

 (d) economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și
 reciclarea acestora, în cazul în care:

  (i) activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în
    utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau
    indirectă a resurselor naturale, cum ar fi energia din surse
    neregenerabile, materiile prime, apa și solul, în una sau mai
    multe etape ale ciclului de viață al produselor, inclusiv în
    ceea ce privește durabilitatea ori potențialul produselor de a
    fi reparate, modernizate, reutilizate sau reciclate;

  (ii) activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a
     generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu
     excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile;
     sau

  (iii) eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

(e) prevenirea și controlul poluării, în cazul în care activitatea
  respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de
  poluanți în aer, apă sau sol în comparație cu situația existentă
  înainte de demararea activității; sau

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, în
  cazul în care activitatea respectivă este:

   (i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor; sau

   (ii) nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a
   speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

(2) La evaluarea unei activități economice pe baza criteriilor
  prevăzute la alineatul (1), se ține seama atât de efectul
  activității în sine asupra mediului cât și de efectul asupra
  mediului al produselor și serviciilor furnizate de activitatea
  respectivă pe durata întregului lor ciclu de viață, în special
  luând în considerare producția, utilizarea și scoaterea din uz a
  respectivelor produse și servicii.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43