Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Relaţia între sistemul de cercetare-dezvoltare şi alte sisteme ale societăţii. Relaţia cu sistemul educaţional

Legislaţie internă existentă


ro-lege-319-2003-2022-art-32
CITAT: 

 (1) În instituţiile şi în unităţile de cercetare-dezvoltare pot fi cuprinşi studenţi care să lucreze în colective 
de specialişti din unităţile respective. 
(2) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare pot acorda studenţilor din ultimii doi ani burse de studii. 
Plata acestor burse va fi condiţionată de obligaţia absolvenţilor de a se angaja, pe o perioadă determinată, 
prin angajamentul încheiat sub formă de contract, în unitatea de cercetare-dezvoltare finanţatoare. 
Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1j
CITAT: 
Responsabilitate societală: depunerea de eforturi pentru a răspunde nevoilor societății de a extinde capacitățile 
colective și a obține un impact mai mare asupra societății și a mediului și pentru a spori încrederea în știință și 
inovare și angajamentul față de acestea prin implicarea părților interesate, a comunităților locale și a 
cetățenilor în conceperea și punerea în aplicare a politicilor C-I, prin consolidarea activităților de 
comunicare științifică și prin asigurarea faptului că aceste politici sunt adaptabile, flexibile și capabile să se 
ajusteze la provocări neprevăzute.

ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2i
CITAT: 
Sinergii cu educația și cu Agenda pentru competențe în Europa: C-I și învățământul superior sunt factori- 
cheie ai inovării și ai creării, difuzării și utilizării cunoștințelor. Acțiunile ar trebui:

— să dezvolte, să sprijine și să exploateze sinergiile dintre SEC și Spațiul european al învățământului superior, 
în special prin intermediul instituțiilor de învățământ superior și al infrastructurii de cercetare, inclusiv al 
infrastructurii electronice, consolidând reciproc știința deschisă și politicile de educație deschisă, precum 
și CCI EIT-urile;


— să ofere orientări și sprijin părților interesate relevante pentru tranziția sistemului de învățământ superior 
către o mai bună cooperare, incluziune, excelență și digitalizare, printre altele prin sprijinirea în mod 
concertat la nivelul Uniunii și la nivel național a dezvoltării în continuare a inițiativei privind 
universitățile europene, ca un catalizator pentru instituții de învățământ superior moderne, favorabile 
incluziunii și orientate spre viitor în Uniune;


— să dezvolte și să pună în aplicare inițiative vizând înzestrarea cercetătorilor cu toate competențele necesare 
pe piața forței de muncă, precum și perfecționarea și recalificarea prin formare specifică;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-4
CITAT: recunoaște rolul esențial al universităților și al instituțiilor universitare în crearea unor ecosisteme dinamice de C&I; 
subliniază rolul central al studenților ca următoarea generație de inovatori în aceste ecosisteme;

ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-21
CITAT: consideră că planurile de redresare și NextGenerationEU reprezintă o oportunitate de a consolida triunghiul 
cunoașterii și de a consolida competențele, educația și cercetarea; subliniază necesitatea unor legături mai structurate cu 
inițiativele de consolidare a Spațiului european al educației și a Spațiului european al inovării; salută planul Consiliului de 
a include consolidarea SEC în planurile naționale de redresare;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-46
CITAT: subliniază rolul esențial al competențelor; consideră că „punerea cunoștințelor pe primul loc” reprezintă unul dintre 
pilonii esențiali ai noului SEC; subliniază rolul universităților în promovarea învățării pe tot parcursul vieții, a competențelor 
și a recalificării pentru a spori oportunitățile pentru toți lucrătorii și pentru a răspunde nevoilor în materie de competențe 
de pe piața muncii care decurg din tranziția verde și cea digitală și pentru a contribui la o redresare rapidă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-k
CITAT: întrucât abordarea care favorizează includerea Comisiei, de a alinia SEC la Spațiul european al educației și la politica 
industrială europeană pentru a promova sinergiile dintre aceste politici interdependente, ar trebui să conducă la sinergii 
mai degrabă decât la o complexitate mai mare în SEC, în Spațiul european al educației sau în politica industrială;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07