Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Definiţii

Legislaţie internă existentă


ro-lege-206-2004-2022-art-4


ro-og-57-2002-2022-def-1
CITAT: activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru 
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se 
urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată. 
ro-og-57-2002-2022-def-2
CITAT: investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea 
unui obiectiv practic, specific. 
ro-og-57-2002-2022-def-3
CITAT: activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare 
şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, 
instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente. 
ro-og-57-2002-2022-def-4
CITAT: implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori a unei 
metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relaţiilor 
externe. 
ro-og-57-2002-2022-def-5
CITAT: introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori 
îmbunătăţit substanţial în privinţa caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile substanţiale pot fi ale 
specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale 
utilizării sau ale altor caracteristici funcţionale. 
ro-og-57-2002-2022-def-6
CITAT: punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau 
îmbunătăţite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele 
şi/sau programele de calculator. 
ro-og-57-2002-2022-def-7
CITAT: ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază contractuală, pentru a 
disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente 
specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse 
comerciale şi servicii. 
ro-og-57-2002-2022-def-8
CITAT: procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform 
cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economicăşi culturală. 
ro-og-57-2002-2022-def-9
CITAT: transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru 
promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea 
proiectelor inovative. 
ro-og-57-2002-2022-def-10
CITAT: capacitatea mediului socioeconomic de a îngloba inovarea, în mod deosebit în 
întreprinderi, de a utiliza, de a transforma şi de a lărgi cunoştinţele despre rezultatele inovării, în scopul de a 
se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii. 
ro-og-57-2002-2022-def-11
CITAT: instrumentul prin care statul realizează politica 
generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovării şi prin care asigură corelarea acestora. 
ro-og-57-2002-2022-def-12
CITAT: instrument prin care organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 
academiile realizează politica de cercetare menită să asigure dezvoltarea domeniului coordonat şi creşterea 
eficienţei activităţilor. 
ro-og-57-2002-2022-def-13
CITAT: component al Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi 
inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătură între ele şi cărora le pot corespunde subprograme. 
Prin program se urmăreşte implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programului se 
efectuează prin intermediul proiectelor. 
ro-og-57-2002-2022-def-14
CITAT: necesitate a unui sector sau domeniu al societăţii, a cărei rezolvare implică mai 
multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivului se face prin intermediul 
proiectelor de cercetare-dezvoltare. 
ro-og-57-2002-2022-def-15
CITAT: modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop 
propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele alocate 
şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi. 
ro-og-57-2002-2022-def-16 (1 comentariu) Ordonanţă privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
ro-og-57-2002-2022-def-17 (1 comentariu)
CITAT: componentă a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un 
obiectiv concret. 
ro-og-57-2002-2022-def-18
CITAT: document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul şi rezultatele 
activităţilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum şi acţiunile concrete pentru valorificarea 
rezultatelor obţinute. 
ro-og-57-2002-2022-def-20
CITAT: proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaşte şi garantează că 
o instituţie sau o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii şi standarde de competenţă în 
domeniu. 
ro-og-57-2002-2022-def-21
CITAT: sistem informatizat ce permite stocarea de către Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţificăşi Inovare a informaţiilor unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de 
drept privat din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, având un rol important în ceea ce priveşte accesul 
la programele de cercetare-dezvoltare şi inovare. Registrul potenţialilor contractori permite aplicanţilor să 
beneficieze de un proces performant de înregistrare, acesta venind ca un suport real în ceea ce priveşte 
introducerea electronică, o singură dată, a unei categorii comprehensive de informaţii despre instituţie, 
urmând ca acestea să fie actualizate ori de câte ori survin modificări sau Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţificăşi Inovare solicită acest lucru. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43