Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Inovarea şi transferul tehnologic. Transferul tehnologic

Legislaţie internă existentă


ro-lege-319-2003-2022-art-4
CITAT: 

 Activitatearpersonalului de cercetare-dezvoltare este de interes naţional şi cuprinde:

 a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice;

 b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice şi sociale;

 c) participarea la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, pentru 
dezvoltarea durabilă a societăţii.

 


ro-og-57-2002-2022-art-81
CITAT:  
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanţa din fonduri publice proiecte de transfer 
tehnologic, de stimulare a inovării şi a antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planului naţional. 


 
ro-og-57-2002-2022-art-82
CITAT:  
Statul stimuleazăşi susţine efortul de inovare şi de absorbţie a inovării în economie şi în societate, la 

nivelul agenţilor economici şi sociali, prin acţiuni şi mijloace specifice, astfel: 
a) sprijin financiar; 
b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-85
CITAT: 

 (1) Statul susţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi 
local, prin crearea de: 
a) centre şi servicii specializate pentru asistenţă 
şi informare ştiinţificăşi tehnologică, precum şi pentru 
diseminarea, transferul şi valorificarea rezultatelor cercetării; 
b) zone şi infrastructuri cu facilităţi speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea de agenţi economici 
inovativi, care dezvoltăşi aplică tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, 
centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri 
ştiinţifice şi tehnologice;

 c) unităţi de ramură specializate în transfer tehnologic, finanţate pe seama rezultatelor transferate în 
economie şi în viaţa socială. În acest sens unităţile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite 
între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer şi unitatea care aplică rezultatele.

 (2) Susţinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel 
naţional, regional şi local, se realizează din fondurile alocate ministerelor de ramurăşi din fondurile 
administraţiilor publice locale interesate. 
ro-og-57-2002-2022-art-86
CITAT: 

 (1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru susţinerea 
dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovării şi transferului tehnologic, atragerea de investiţii în 
vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare. 
(2) Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine 
autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, instituţiilor de învăţământ 
superior, camerelor de comerţşi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor 
economici cu sediul în România. 
(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de 
cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea unităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. 
Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer 
tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 
(4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic se face prin ordin al 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcţie de tipul de entitate, pe durata, în 
perimetrul şi în condiţiile specificate în ordin. 
 (5) Constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer 
tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice 
specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07