Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Identificarea organizaţiilor de cercetare

Formulări generale (nivel de legislaţie primară)I. Unităţile de cercetare-dezvoltare sunt societăţi cu sau fără
personalitate juridică, structuri ale acestora sau structuri
înfiinţate de câte o persoană fizică, ce îndeplinesc simultan
următoarele condiţii:

(1) Au fost înfiinţate printr-un act constitutiv, care conţine un
statut cu o dată de înfiinţare. Actul constitutiv poate fi un
normativ, un contract de societate, un alt contract sau acord de
colaborare sau o decizie a unei persoane fizice sau juridice, un
tratat internaţional etc.

(2) Au prin actul constitutiv misiunea de a desfăşura activităţi de
cercetare-dezvoltare şi sunt declarate, prin acelaşi act constitutiv,
ca fiind unităţi de cercetare-dezvoltare.

(3) Sunt reprezentate juridic de o persoană fizică sau juridică
stabilită prin actul constitutiv.

(4) În fiecare moment al existenţei acestora există desemnat un
administrator şi un responsabil ştiinţific. Responsabilul ştiinţific
nu poate fi persoană juridică.

(5) Au un patrimoniu, care poate fi patrimoniu de afectaţiune.
O parte a acestui patrimoniu poate fi desemnată ca fiind infrastructuritructura
de cercetare-dezvoltare a unităţii.

(6) Ţin contabilitate separată de alte activităţi ale persoanelor
implicate, pe proiecte, conform normelor specifice contabilităţii
activităţilor de cercetare-dezvoltare.

(7) Deţin o arhivă în care sunt înregistrate şi indexate toate
documentele administrative şi ştiinţifice, datele, comunicările
şi rezultatele de cercetare-dezvoltare.

(8) Desemnează o autoritate deontologică imediată, care poate fi responsabilul
ştiinţific sau un comitet sau o structură sau organizaţie din afara unităţii
şi care aprobă din punct de vedere etic activităţile unităţii.

(9) Operează după un set de proceduri specifice.

II. O organizaţie de cercetare-dezvoltare este o societate cu
personalitate juridică ce fie este o unitate de cercetare-dezvoltare,
fie are înfiinţată o structură care este unitate de cercetare-dezvoltare.

III. O parte a unităţii de cercetare poate fi desemnată ca subunitate
de cercetare prin decizie a administratorului unităţii, fără a fi necesară
îndeplinirea separată a cerinţelor de mai sus, pentru realizarea unor
obiective operaţionale cum ar fi un proiect de cercetare.

IV. (1) Proiectul de cercetare-dezvoltare este un ansamblu de activităţi
planificate având drept scop obţinerea de rezultate de cercetare-dezvoltare.

(2) O unitate de cercetare-dezvoltare poate fi înfiinţată pentru realizarea
unui singur proiect sau poate desfăşura o parte a unui proiect, numit subproiect,
care îndeplineşte toate cerinţele pe care le îndeplineşte un proiect.

(3) Un proiect include următoarele elemente:

(a) O dată de începere şi una de încheiere.

(b) O propunere de cercetare, anterioară începerii proiectului, care
este o operă ştiinţifică a unor autori. Această propunere este un
document scris care cuprinde obiectivele proiectului, o demonstraţie a
noutăţii, incertitudinii, transferabilităţii rezulatelor şi a
caracterului creativ al activităţii, precum şi un plan de realizare, o
evaluare a costurilor, altor condiţii necesare, surselor de finanţare,
riscurilor şi modalităţii de valorificare a rezultatelor precum şi a procedurilor
necesare desfăşurării activităţilor. Propunerea
de cercetare este confidenţială până când autorii decid altminteri.

(c) O listă de participanţi, unităţi de cercetare-dezvoltare sau
reprezentanţi legali ai acestora, care încheie contracte sau acorduri
de participare anterior implicării fiecăruia în proiect.

(d) O arhivă indexată cuprinzând toate actele, contractele, datele,
rezultatele şi alte documente şi înregistrări realizate în cadrul
proiectului. Această arhivă poate fi o parte identificabilă a
arhivelor participanţilor la proiect.

(e) O evidenţă contabilă a proiectului.

(f) Proiectul are desemnat, în fiecare moment, un
administrator (director de proiect), persoană fizică şi un responsabil
ştiinţific (investigator principal), persoană fizică ce poate fi
acelaşi cu administratorul şi o autoritate deontologică imediată care
poate fi stabilită ca la I(8) mai sus.

(4) Propunerea de proiect se poate schimba pe parcursul proiectului,
în funcţie de circumstanţele apărute, cu acordul părţilor implicate.

(5) Un proiect încheiat include în arhivă un raport final al
proiectului care este un document ce descrie activităţile desfăşurate
şi rezultatele acestora. Raportul final este o operă ştiinţifică
elaborată de autori identificaţi pe raport.


Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-117
CITAT: 
Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:
 a) formare iniţialăşi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale 
a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic;
 b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individualăşi colectivă, în 
domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi 
dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

ro-lege-1-2011-2022-art-158


ro-og-57-2002-2022-def-7^1
CITAT: o entitate, precum universitate sau institut de cercetare, indiferent de 
statutul său legal (organizat conform legii publice sau private) sau de modul de finanţare, al cărei scop 
principal este de a desfăşura activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativăşi dezvoltare 
tehnologicăşi de a disemina rezultatele acestora prin învăţare (predare), publicare sau transfer tehnologic; 
toate profiturile sunt reinvestite în aceste activităţi, în diseminarea rezultatelor acestora sau în învăţare 
(predare); întreprinderile care pot exercita influenţă asupra unei astfel de entităţi, în calitate, de exemplu, de 
acţionari sau membri, vor beneficia de acces nepreferenţial la capacităţile de cercetare ale unei astfel de 
entităţi sau la rezultatele cercetării, generate de aceasta. 


ro-og-57-2002-2022-art-6
CITAT:  Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept 
public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. 
 
ro-og-57-2002-2022-art-7
CITAT:  În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de 
drept public:

 a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

 b) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără 
personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

 c) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură;

 d) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept 
public;

 e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; 

 f) instte sa sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi regiilor autonome;

 g) alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori 
structuri ale acestora legal constituite. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-8 (1 comentariu)
CITAT: 

 În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, următoarele categorii de unităţi şi 
instituţii de drept privat:

 a) instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, 
fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

 b) titute sa sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;

 c) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, 
fără scop patrimonial;

 d) alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi 
cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;

 e) societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;

 f) societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora 
legal constituite. 
ro-og-57-2002-2022-art-8^1
CITAT:  În sensul prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 sunt fie o unitate cu 
personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită 
în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplineşte 
simultan următoarele condiţii:

 a) este înfiinţată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;

 b) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice şi o titulatură 
proprie;

 c) are personal şi conducere proprii;

 d) activitatea unităţii este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii persoanei juridice, conform legii. 
ro-og-57-2002-2022-art-8^2
CITAT:  (1) În vederea înscrierii în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţificăşi Inovare, unităţile şi instituţiile de drept public, precum şi cele de drept privat 
prevăzute la art. 7 şi 8 se supun evaluării capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi 
inovare. 
(2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaboreazăşi 
aprobă prin ordin procedura şi metodologia de evaluare a capacităţii de a desfăşura activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07