Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Infiintarea, desfiintarea, fuziunea organizaţiilor de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-128
CITAT: 
 (1) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul 
universitar. 
(2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puţin la: 
a) modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau 
care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale universităţii, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

 b) Codul de eticăşi deontologie profesională universitară;

 c) modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor universităţii;

 d) condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei acestora şi a condiţiilor în care 
sunt utilizate;

 e) condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici în vederea 
unor programe de cercetare fundamentalăşi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor 
cu studii universitare;

 f) condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte 
organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale; 
g) modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a universităţii, 
necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 
h) modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională ale instituţiei de învăţământ 
superior, încheierea de contracte şi participarea la organizaţiile europene şi internaţionale; 
i) modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţilor şi sindicatele personalului 
didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi organizaţiile studenţeşti legal constituite; 
j) oricare alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar şi care corespund legislaţiei în 
vigoare.

 (3) Carta universitară se elaboreazăşi se adoptă de către senatul universitar, numai după dezbaterea cu 
comunitatea universitară. 
(4) Carta universitară nu poate conţine prevederi contrare legislaţiei în vigoare. Nerespectarea legilor în 
conţinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv. 
(5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluţia pozitivă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluţia privind avizul de 
legalitate se emite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de maximum 
30 de zile de la data solicitării instituţiei de învăţământ superior. 
(6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitară se consideră avizată 
potrivit procedurii aprobării tacite. 
ro-lege-1-2011-2022-art-129
CITAT: 
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau
prin asociere, societăţi, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ
preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform
prevederilor legale.  Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea
ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu
influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ,
cercetare şi consultanţă.

(2) Instituţiile de învăţământ superior pot constitui consorţii,
inclusiv cu unităţile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract
de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare.

(3) La constituirea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau a
asociaţiilor, instituţia de învăţământ superior de stat poate
contribui exclusiv cu bani, brevete de invenţie şi alte drepturi de
proprietate industrială.  Universitatea poate acorda prin contract
dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale
societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de
asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de
fondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosinţă şi
administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui
aport al universităţii la capitalul social al unei societăţi
comerciale, fundaţii sau asociaţii.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-131
CITAT: 

 (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de învăţământ 
superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau 
laboratoare, unităţi de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, 
teatre, muzee, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări 
servicii, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi 
tehnologie. În structura instituţiilor de învăţământ superior funcţionează servicii tehnico-administrative. 
(2) Instituţia de învăţământ superior poate înfiinţa, pe perioadă determinatăşi pe proiecte, unităţi de 
cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, care au autonomie şi statute proprii, 
aprobate de senatul universitar. 
(3) Componentele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt organizate de fiecare instituţie de învăţământ superior, 
astfel încât instituţia să îşi realizeze misiunea, să asigure criteriile şi standardele de calitate, să gestioneze în 
mod eficient activităţile de învăţământ, cercetare, producţie sau transfer cognitiv şi tehnologic şi să asigure 
sprijinul administrativ adecvat membrilor comunităţii universitare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-132
CITAT:  
 (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaboreazăşi gestionează programele de studii. Facultatea 
corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului. 
(2) Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea 
senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată 
anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(3) Într-o instituţie de învăţământ superior de stat, Guvernul, cu consultarea senatului universitar, poate să 
înfiinţeze şi să finanţeze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care răspund unor 
cerinţe stringente de instruire şi formare profesională în domenii de interes naţional. Programele de studii 
astfel propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul 
superior. 
(4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi 
extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii 
universitare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-133
CITAT: 

 (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi 
valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. 
(2) Un departament poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli 
postuniversitare şi extensii universitare. 
(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin 
hotărâre a senatului universitar, la propunerea consiliului facultăţii/facultăţilor în care funcţionează. 
(4) Depamententul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de 
venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii. 
ro-lege-1-2011-2022-art-134
CITAT: 

 Înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale, centrelor sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare este 
aprobată de către senatul universitar, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 


 
ro-lege-1-2011-2022-art-194
CITAT: 

 (1) Pentru promovarea calităţii şi creşterea eficienţei sistemului de învăţământ superior, pentru creşterea 
vizibilităţii internaţionale şi pentru concentrarea resurselor, universităţile de stat şi particulare pot: 
a) să se constituie în consorţii universitare, potrivit legii; 
b) să fuzioneze într-o singură instituţie de învăţământ superior cu personalitate juridică.

 (2) Universităţile acreditate la data intrării în vigoare a prezentei legi pot demara proceduri pentru 
constituirea de consorţii sau pentru fuzionare prin comasare sau absorbţie. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului alocă preferenţial resurse financiare consorţiilor sau universităţilor fuzionate, 
conform unei metodologii adoptate în acest sens prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, la propunerea CNFIS. 

(3) Fuziunea prin comasare sau absorbţie a instituţiilor de învăţământ superior de stat se face, de regulă, în 
jurul instituţiilor din categoria universităţilor de cercetare avansatăşi educaţie şi ţinând cont de proximitatea 
geografică.

 (4) Evaluarea programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ superior se face periodic, la iniţiativa 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau a universităţilor. Rezultatele evaluării sunt 
publice, pentru informarea beneficiarilor de educaţie şi pentru transparenţa instituţională. 
ro-lege-1-2011-2022-art-196
CITAT: 

 Guvernul României înfiinţează Institutul de Studii şi Cercetări Avansate din România, având ca obiectiv 
principal susţinerea elitelor ştiinţifice româneşti din ţarăşi din diaspora. Metodologia de înfiinţare a acestuia 
se elaborează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se adoptă prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 
ro-lege-1-2011-2022-art-226
CITAT: 

 (1) Universităţile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii. 
(2) Drepturile pe care le au universităţile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, 
după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute şi superficie, potrivit 
dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi altele 
asemenea ori drept de administrare, în condiţiile legii. 
(3) În patrimoniul universităţilor pot exista şi drepturi de creanţă izvorâte din contracte, convenţii sau 
hotărâri judecătoreşti. 
(4) Universităţile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau din 
domeniul privat al statului. 
(5) Drepturile subiective ale universităţilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi 
de administrare, de folosinţă, de concesiune ori de închiriere, în condiţiile legii. 
(6) Prin hotărâre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul privat al 
statului şi transmise în proprietate universităţilor de stat, în condiţiile legii. 
(7) Universităţile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în patrimoniul lor la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este împuternicit 
să emită certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru universităţile de stat pe baza documentaţiei 
înaintate de acestea. 
(8) Dreptul de proprietate al universităţilor de stat asupra bunurilor prevăzute la alin. (7) se exercită în 
condiţiile prevăzute de Carta universitară, cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun.

(9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum şi alte drepturi reale ale universităţilor de stat 
sunt supuse procedurii publicităţii imobiliare prevăzute de legislaţia specială în materie. 

(10) În cazul desfiinţării unei universităţi de stat, bunurile aflate în proprietate, rămase în urma lichidării, 
trec în proprietatea privată a statului. 

(11) Universităţile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe care le 
exercită asupra patrimoniului, în condiţiile legii. 


 
ro-lege-1-2011-2022-art-291
CITAT: 

 (1) Personalul din învăţământul superior este format din personal didactic şi personal nedidactic. 
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic 
auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare. 
(3) Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care deţine, în 
mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei 
instituţii de învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. 
(4) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poatefi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, 
personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. 
(5) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică într-o 
universitate, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum şi personalul didactic menţinut 
conform prevederilor art. 289 alin. (6), în condiţiile legii. Personal didactic titular este şi personalul didactic 
care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii. Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe 
perioadă determinată au statut de cadru didactic şi de cercetare asociat. 
(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior sau cu o 
singură instituţie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de 
cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii de învăţământ superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de 
titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător 
asociat. 
(7) Funcţiilor de cercetare-dezvoltare din universităţi şi personalului care le ocupă li se aplică prevederile 
Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 
(8) În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat 
beneficiază de salarii compensatorii, conform legislaţiei în vigoare. 


ro-lege-319-2003-2022-art-33
CITAT: 

 (1) Academia Română, academiile de ramură, institutele de învăţământ superior şi institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare pot propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade 
determinate, de centre sau colective mixte de specialişti, pentru realizarea unor strategii de ramură sau 
sectoriale până la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire şi funcţionare a centrelor şi colectivelor 
mixte de specialişti se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(2) Centrele sau colectivele mixte prevăzute la alin. (1) utilizează în comun mijloacele financiare şi 
materiale de care dispun, în scopul gestionării raţionale a potenţialului uman de cercetare.

 


ro-og-57-2002-2022-art-11
CITAT: 

 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice se înfiinţează 
sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel.

 (2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare şi/sau de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul şi 
patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi date în administrare acestora. 
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se 
înfiinţeazăşi se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. 
ro-og-57-2002-2022-art-14 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute 
de lege. 
(2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi 
comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentaţiile, colecţiile sau 
bazele de date de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste documentaţii, colecţii sau baze 
de date de interes naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naţionale 
sau la instituţiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(4) În cazul brevetelor de invenţie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau 
care conţin informaţii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naţionale sau 
instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07