Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Mobilitatea cercetătorilor

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-191
CITAT: 

 (1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură un avans de până la 90% din valoarea grantului din 
momentul semnării contractului de finanţare. Pentru diferenţă, universităţile pot avansa fonduri din venituri 
proprii. 
(2) Mobilitatea interinstituţională a personalului de cercetare după principiul 'grantul urmează 
cercetătorul' este garantată prin prezenta lege şi se realizează prin metodologii elaborate de autorităţile 
contractante. Titularul grantului răspunde public, conform contractului cu autoritatea contractantă, de modul 
de gestionare a grantului. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-255
ro-lege-1-2011-2022-art-268
CITAT: 

 (1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de 
contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 
(2) Personalul didactic aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat în activităţi didactice 
retribuite în regim de plată cu ora. 
(3) În situaţia desfiinţării unei unităţi de învăţământ de stat, salariaţii disponibilizaţi primesc salarii 
compensatorii, conform legii.


 
ro-lege-1-2011-2022-art-291
CITAT: 

 (1) Personalul din învăţământul superior este format din personal didactic şi personal nedidactic. 
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic 
auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare. 
(3) Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care deţine, în 
mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei 
instituţii de învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. 
(4) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poatefi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, 
personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. 
(5) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică într-o 
universitate, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum şi personalul didactic menţinut 
conform prevederilor art. 289 alin. (6), în condiţiile legii. Personal didactic titular este şi personalul didactic 
care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii. Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe 
perioadă determinată au statut de cadru didactic şi de cercetare asociat. 
(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior sau cu o 
singură instituţie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de 
cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii de învăţământ superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de 
titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător 
asociat. 
(7) Funcţiilor de cercetare-dezvoltare din universităţi şi personalului care le ocupă li se aplică prevederile 
Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 
(8) În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat 
beneficiază de salarii compensatorii, conform legislaţiei în vigoare. 
ro-lege-1-2011-2022-art-304


ro-lege-319-2003-2022-art-25
CITAT: 

 (1) La încetarea activităţii în instituţie sau unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi 
rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate în cadrul unor lucrări finanţate din fonduri 
publice, pe o durată de cel puţin 5 ani, fără acordul finanţatorului. 
(2) Nerespectarea angajamentului prevăzut la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă echivalentă cu 20 de salarii de CS I, la gradaţia maximă. 
(3) Plata amenzii nu exonerează contravenienţii de la plata daunelor provocate. 
(4) Contravenţia se constatăşi amenda corespunzătoare se aplică de reprezentantul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare sub a cărei autoritate se află unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciată. 
(5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare. 

 
ro-lege-319-2003-2022-art-27
CITAT: 

 În vederea sprijinirii instruirii şi mobilităţii personalului de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare şi ordonatorii principali de credite care finanţează activităţi de cercetare-dezvoltare pot 
înfiinţa, în condiţiile legii, centre de instruire pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum şi din alte 
domenii.

 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1d
CITAT: 
Libera circulație: libera circulație a cercetătorilor și a personalului auxiliar, a cunoștințelor științifice și a 
tehnologiei ar trebui promovată, atrăgând talentele și evitând potențialul exod al talentelor. Acest lucru 
implică schimbul de cunoștințe, date și instrumente științifice cât mai din timp, în special prin practicile 
științei deschise, cariere atractive și bazate pe merite, recunoașterea competențelor cercetătorilor și ale 
personalului auxiliar de-a lungul întregii lor cariere, îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru mobilitatea 
cercetătorilor, sprijinirea circulației cercetătorilor în întreaga Uniune, încurajarea schimburilor dintre mediul 
academic și industrie (precum și cu alte sectoare), diseminarea inovării și sprijinirea accesului liber la 
infrastructurile de cercetare, la infrastructurile tehnologice și la serviciile acestora;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-32
CITAT: subliniază că SEC ar trebui să acorde prioritate accesului la excelență, mobilității cercetătorilor și liberei circulații 
a cunoștințelor, să promoveze incluziunea și să răspândească oportunitățile pe întreg teritoriul Europei, întărind legăturile și 
sinergiile dintre diferitele comunități de C&I, contribuind astfel la fructificarea deplină a potențialului de C&I al Europei; 
subliniază că, acordând prioritate excelenței, SEC poate juca un rol esențial în reducerea disparităților din Uniune și poate 
contribui la reducerea decalajului existent în materie de cercetare;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-34
CITAT: felicită Comisia pentru planurile de a îmbunătăți accesul la instituții de excelență și infrastructuri pentru cercetătorii 
din întreaga UE; subliniază însă necesitatea unui sprijin mai bine direcționat, care să contribuie la eliminarea decalajului C&I 
în Uniune;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-37
CITAT: își exprimă aprecierea pentru inițiativa ERA4You de măsuri de mobilitate specifice menite să sprijine cercetătorii din 
statele membre cu o performanță scăzută în materie de C&I să învețe și să dezvolte excelența și să promoveze mobilitatea 
cercetătorilor între sectorul economic și mediul academic;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-39
CITAT: ia act de faptul că circulația talentelor și oportunitățile de C&I variază foarte mult de la un stat membru la altul; 
consideră că Comisia și statele membre ar trebui să urmărească circulația talentelor, deoarece o mișcare circulară echilibrată 
a cercetătorilor poate răspunde în mod activ la problema „exodului de creiere”; consideră că realizarea unui astfel de 
echilibru necesită acțiuni la nivel european prin măsuri și instrumente politice;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-40
CITAT: subliniază importanța sistemelor de stimulare a mobilității cercetătorilor (ERASMUS+, acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie, Consiliul European pentru Cercetare); reamintește, în acest context, studiul privind măsurile de sprijin 
pentru ca cercetătorii să se întoarcă în Uniune și în țara lor de origine din Uniune, prevăzut în Orizont Europa, care poate fi 
un instrument util pentru a demonstra necesitatea unor măsuri de promovare a întoarcerii cercetătorilor;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-42
CITAT: salută inițiativa de a dezvolta un set de instrumente pentru sprijinirea carierelor în cercetare; regretă faptul că 
Comisia are în vedere adoptarea sa abia în 2024 și solicită adoptarea sa mai rapidă pentru a spori mobilitatea, a dezvolta 
competențele și aptitudinile, a oferi cursuri de formare specifice și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-43
CITAT: solicită Comisiei să identifice și să elimine barierele persistente cu care se confruntă cercetătorii atunci când aceștia 
intenționează să se mute în alte țări și regiuni europene, inclusiv barierele care nu sunt legate de cercetare, cum ar fi 
sistemele de securitate socială, pensiile și politicile de resurse umane care implică sisteme de recunoaștere și de 
recompensare, precum și structurile de îngrijire a copiilor și echilibrul dintre viața profesională și cea privată; în acest scop, 
invită Comisia și agențiile naționale să colaboreze și să îmbunătățească colectarea și comparabilitatea informațiilor privind 
recrutarea și mobilitatea cercetătorilor, precum și privind modelele de dezvoltare a carierei;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-44
CITAT: sprijină planul Comisiei de a se baza pe Fondul paneuropean de pensii pentru cercetători (RESAVER) și de a dezvolta 
un cadru general privind carierele cercetătorilor pentru a promova în continuare mobilitatea transfrontalieră și 
transsectorială, pentru a spori comparabilitatea și transparența în ceea ce privește oportunitățile de carieră și pentru a atrage 
mai bine talentele cu înaltă calificare din țările terțe;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-a
CITAT: întrucât finalizarea SEC prin realizarea liberei circulații a cercetătorilor și a liberei circulații a cunoștințelor științifice și 
a tehnologiei constituie o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-c
CITAT: întrucât SEC a asigurat mecanisme importante pentru a asigura libera circulație a cercetătorilor și schimbul de 
tehnologii ale cunoașterii și de inovare; întrucât, în plus, SEC este un cadru consacrat, bine cunoscut, care stimulează 
acțiunile transfrontaliere comune de C&I între cercetătorii din statele membre și „centrele SEC”;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07