Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Stagiile postdoctoraltorale

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-132
CITAT:  
 (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaboreazăşi gestionează programele de studii. Facultatea 
corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului. 
(2) Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea 
senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată 
anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(3) Într-o instituţie de învăţământ superior de stat, Guvernul, cu consultarea senatului universitar, poate să 
înfiinţeze şi să finanţeze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care răspund unor 
cerinţe stringente de instruire şi formare profesională în domenii de interes naţional. Programele de studii 
astfel propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul 
superior. 
(4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi 
extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii 
universitare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-171
CITAT: 

 Programele postuniversitare sunt:

 a) programe postdoctorale de cercetare avansată;

 b) programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; 

 c) programe postuniversitare de perfecţionare. 

; Programele postdoctorale

 
ro-lege-1-2011-2022-art-172
CITAT: 

 (1) Programele postdoctorale de cercetare avansată: 
a) suntogramrame destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani 
înainte de admiterea în programul postdoctoral; 

 b) asigură cadrul instituţional pentru dezvoltarea cercetărilor după finalizarea studiilor universitare de 
doctorat;

 c) au o durată de minimum un an;

 d) se pot finanţa de către instituţii publice sau de către operatori economici;

 e) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior se desfăşoară în cadrul unei şcoli doctorale pe baza 

planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat de şcoala doctorală.

 (2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior, programele postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul 
şcolilor doctorale acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de doctorat. Programele 
postdoctorale pot fi organizate şi în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare. 
 (3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de instituţia gazdă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(4) *** Abrogat 
(5) La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD sau instituţia gazdă acordă un atestat de studii 
postdoctorale. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43