Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Condiţiile de muncă specifice cercetării

Legislaţie internă existentă


ro-lege-319-2003-2022-art-31
CITAT: 

 Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ordonatorii principali de credite care finanţează activităţi 
de cercetare-dezvoltare asigură cadrul de reglementare compatibil cu spaţiul european şi mondial al 
cercetării-dezvoltării, pentru accesul cercetătorilor la patrimoniul tehnic şi ştiinţific, în condiţiile legii, şi 
pentru asigurarea unor condiţii atractive de muncă.

 


ro-og-57-2002-2022-art-16
CITAT:  
Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice sunt 
obligate să asigure: 
a) dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice, actualizarea documentaţiei ştiinţifice de interes naţional, precum şi 
utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 
b) urmărirea realizării transferului tehnologic; 

 c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performante, urmând cele mai bune 
practici utilizate pe plan mondial; 

 d) eliminarea posibilităţilor de generare a unor acte de concurenţă neloială; 
e) condiţii optime de activitate şi de dezvoltare profesională pentru personalul de cercetare, cu respectarea 
prevederilor legale;

 f) sprijin idministrativ pentru personalul de cercetare-dezvoltare, astfel încât să se permită acestuia 
focalizarea pe activităţile ştiinţifice, iar timpul alocat pentru activităţi administrative de către personalul de 
cercetare-dezvoltare care nu ocupă funcţii de conducere sau administrative să nu depăşească, în medie, 10% 
din timpul de lucru al acestuia; 

 g) în cazul în care unităţile şi instituţiile de drept public sau de drept privat desfăşoară pe lângă activitatea 
de cercetare şi activităţi de natură economică, pentru a evita subvenţionarea încrucişată a activităţii 
economice şi a nu intra sub incidenţa art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cele 
două tipuri de activităţi şi costurile de finanţare vor fi evidenţiate distinct în declaraţiile financiare anuale ale 
acestor organizaţii.

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2d
CITAT: 
Carierele și mobilitatea cercetătorilor și sistemele de evaluare și de recompensare în domeniul cercetării: 
acordarea unei mai mari atenții carierelor cercetătorilor în general și, în special, celor aflate la început sau la 
un nivel intermediar, inclusiv obstacolelor specifice cu care se confruntă femeile în respectivele etape, 
creșterea atractivității acestor cariere și înzestrarea cercetătorilor cu formarea și competențele necesare pentru 
a face față nevoilor în schimbare ale rolului cercetătorului în întreaga Uniune, inclusiv în materie de conducere 
și de predare; utilizarea unor programe esențiale precum acțiunile Marie-Skłodowska-Curie și asigurarea 
coerenței cu acestea. Acest lucru se va realiza prin crearea unor condiții de muncă și de ocupare a forței de 
muncă stabile, atractive, incluzive, favorabile și transparente, prin asigurarea unor parcursuri profesionale 
clare și mai diversificate și prin oferirea de orientări pentru a face alegeri de carieră în cunoștință de cauză. 
Combaterea dezechilibrelor în ceea ce privește circulația cercetătorilor atât pe teritoriul Uniunii, cât și între 
sectoare și administrații publice, prevenind în același timp exodul talentelor și sporind atractivitatea pentru 
talente din restul lumii; dezvoltarea în continuare a sistemelor actuale de evaluare a cercetării, destinate 
cercetării, cercetătorilor, echipelor și instituțiilor, pentru a recompensa calitatea, impactul, practicile științei 
deschise, spiritul de conducere, implicarea față de societate și colaborarea cu industria și cu alte sectoare de 
activitate, cum ar fi consilierea științifică independentă pentru cei responsabili cu elaborarea de politici 
bazate pe date concrete; luarea în considerare a unei game largi de rezultate ale cercetării și activități de 
cercetare, inclusiv a predării la nivel de învățământ superior, și facilitarea unor parcursuri profesionale 
diverse. Sistemele de recompensare ar trebui să acorde atenția cuvenită asigurării transparenței, deschiderii și 
meritului, precum și evitării prejudecăților, discriminării și tratamentului inechitabil. Acest lucru ar trebui 
pus în practică și monitorizat periodic prin utilizarea unor indicatori adecvați și a Observatorului carierelor 
în cercetare;


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-44
CITAT: sprijină planul Comisiei de a se baza pe Fondul paneuropean de pensii pentru cercetători (RESAVER) și de a dezvolta 
un cadru general privind carierele cercetătorilor pentru a promova în continuare mobilitatea transfrontalieră și 
transsectorială, pentru a spori comparabilitatea și transparența în ceea ce privește oportunitățile de carieră și pentru a atrage 
mai bine talentele cu înaltă calificare din țările terțe;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-45
CITAT: se declară convins că cercetătorii reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale sistemelor de cercetare, 
inovării și creșterii durabile și că trebuie să li se ofere condiții adecvate pentru a-și desfășura activitatea; consideră totodată 
că angajatorii și finanțatorii ar trebui să se asigure că condițiile de muncă pentru cercetători oferă flexibilitatea și autonomia 
considerate esențiale pentru succesul cercetării, permit cercetătorilor (femei și bărbați) să echilibreze viața de familie cu cea 
profesională și îmbunătățesc accesul la infrastructuri, la puterea de calcul și la oportunități; solicită recunoașterea 
sistematică a oportunităților oferite de mobilitatea virtuală a cercetătorilor;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-47
CITAT: invită Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a identifica politici și proceduri care ar putea sprijini o mai 
bună gestionare a carierelor în cercetare, reducerea precarității, promovarea incluziunii și a diversității și, în cele din urmă, 
creșterea calității științei produse;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07