Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Planificarea bugetara şi finanţarea publică a cercetării

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-8
CITAT: 
Pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice 
locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de 
învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă 
anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. 


ro-og-57-2002-2022-art-48
CITAT: 

 Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile din cadrul 
sistemului naţional de cercetare se constituie din:

 a) fonduri de la bugetul de stat;

 b) fonduri atrase de la agenţi economici; 

 c) fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale; 

 c^1) fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surse private; 

 d) alte fonduri constituite conform legii. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-49
CITAT: 

 (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o 
prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat. 
(2) *** Abrogat 
(3) Din fonduri publice se alocă sume pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se anual o creştere a alocaţiilor bugetare, astfel 
încât în anul 2020 să se atingă nivelul de 1% din produsul intern brut. 
(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanţarea obiectivelor din 
Strategia naţionalăşi Planul naţional, precum şi pentru finanţarea activităţilor unităţilor de cercetare care 
obţin finanţare parţială pe programe internaţionale, la care statul român contribuie cu fonduri, conform 
acordurilor încheiate cu partenerii străini.

 (5) Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru funcţionarea, 
întreţinerea, dezafectarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, în limita fondurilor 
bugetare alocate anual. 
(6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziţionarea de noi instalaţii şi obiective speciale de 
interes naţional, precum şi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalaţiilor şi obiectivelor existente 
reprezintă cheltuieli de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se 
cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiţii, elaborată de ordonatorii principali de 
credite, la propunerea institutelor naţionale din coordonarea acestora şi cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(7) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru care se alocă fonduri de la bugetul 
de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(8) Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă prin ordin criteriile de selectare a 
instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional. 
ro-og-57-2002-2022-art-50
CITAT: 

 (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizeazăşi pentru finanţarea obiectivelor planurilor 
sectoriale, pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanţare, în 
completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor prevăzute la art. 41, 
precum şi din cadrul planurilor şi programelor internaţionale la care pot participa persoane fizice sau juridice 
române. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1), pentru perioada 
prevăzută la art. 33 alin. (1^1), se utilizeazăşi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale şi 
programelor-nucleu, precum şi pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare 
ale agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării unor activităţi de cercetare cu forţe proprii sau în 
colaborare cu unităţi şi instituţii de cercetare prevăzute la art. 7 şi 8. 

 (2) Unităţile şi instituţiile certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) - e) şi g), pot 
fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiţii pentru dotări cu aparatură, 
echipamente, instalaţii şi alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
ro-og-57-2002-2022-art-51
CITAT:  
Ordonatorii principali de credite, care au alocate prin bugetul de stat sume pentru cercetare ştiinţifică, le 

utilizează pentru finanţarea programelor proprii, inclusiv pentru granturi de cercetare. 
ro-og-57-2002-2022-art-55
CITAT: 

 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în proiectul bugetului propriu resursele 
financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării şi în domeniul stimulării inovării. 
(2) În bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înscrie o sumă globală de la bugetul de stat 
pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional. 
ro-og-57-2002-2022-art-56
CITAT: 

 (1) Programele prevăzute în Planul naţional cuprind activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a 
inovării, care se finanţează din suma prevăzută în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, 
precum şi din alte surse de finanţare care pot fi atrase în acest scop. 
(2) Programele sunt anuale sau multianuale. 
ro-og-57-2002-2022-art-58 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-60 (2 comentarii)
CITAT: 

 (1) Programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, acţiunile cuprinse în Planul naţional, 
planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi finanţarea instituţională de bazăşi 
finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se realizează pe bază de contracte de 
finanţare. 

 (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, 
precum şi acţiunile cuprinse în Planul naţional, în planurile sectoriale şi în programele-nucleu finanţate din 
surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanţare.

 (2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se elaborează de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-3a
CITAT: 

cheltuielile publice pentru C-D și investițiile private în C-I necesită un cadru adecvat de politică și de 
reglementare, pentru a maximiza eficacitatea și eficiența lor și pentru a asigura un impact economic și social; 
pe de altă parte, reformarea cadrului politicii de C-I sau punerea în aplicare a unei agende transformatoare 
necesită mobilizarea unor resurse adecvate (de exemplu, finanțare, resurse umane, competențe, posturi de 
cercetare) pentru a stimula schimbarea și a îmbunătăți performanța și rezultatele sistemului de C-I;

ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-3b
CITAT: 

obiectivele de investiții în C-D nu numai că stimulează rata globală de creștere a cheltuielilor pentru C-D, ci 
reflectă și obiective mai calitative în ceea ce privește orientările științifice, tehnologice, societale sau 
industriale; acest lucru se aplică în special cheltuielilor publice pentru C-D care sprijină prioritățile SEC, 
inclusiv reformele sistemelor naționale și regionale de C-I, o economie durabilă și competitivă și dubla 
tranziție.
ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-4
CITAT: 

Statele membre ar trebui să contribuie la obiectivul la nivelul Uniunii de a investi 3 % din PIB-ul Uniunii în C-D 
prin stabilirea, în mod voluntar, a unor obiective naționale pentru cheltuielile lor totale pentru C-D.
ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-5
CITAT: 

Statele membre ar trebui să își precizeze strategia către atingerea obiectivelor lor naționale privind cheltuielile 
totale pentru C-D prin stabilirea voluntară a unor obiective naționale secundare, de exemplu în ceea ce privește:

- cheltuielile publice preconizate pentru C-D, exprimate ca procent din PIB;

- procentul din cheltuielile publice naționale pentru C-D angajate pentru programele și inițiativele comune, 
infrastructurile de cercetare și parteneriatele europene;

- o creștere preconizată a cheltuielilor totale pentru C-D pentru statele membre care au rămas în urmă în 
comparație cu media Uniunii a cheltuielilor pentru C-D, exprimate ca procent din PIB.
ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-6
CITAT: 

Statele membre iau act de propunerile Comisiei de a include un nou obiectiv de efort public de 1,25 % din PIB-ul 
Uniunii pe care statele membre urmează să îl îndeplinească până în 2030 în mod coordonat la nivelul Uniunii, 
precum și două noi obiective voluntare pentru statele membre de a angaja 5 % din finanțarea publică națională a 
C-D pentru programe comune și pentru parteneriate europene până în 2030 și, respectiv, de a majora cu 50 % 
investițiile în C-D în respectivele state membre aflate sub intensitatea medie în materie de C-D a Uniunii.


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-18
CITAT: invită statele membre să majoreze bugetele naționale C&I; salută, în acest sens, reconfirmarea de către Consiliu 
a obiectivului de investiții de 3 % din PIB în concluziile sale din 1 decembrie 2020; regretă că, în aceste concluzii, Consiliul 
nu și-a asumat obiectivul de investiții propus de 1,25 % din PIB pentru finanțarea publică a C&I;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-19
CITAT: reamintește importanța contribuției C&I la realizarea obiectivelor stabilite în Acordul de la Paris și a obiectivelor 
Pactului verde european; încurajează o creștere globală a bugetelor naționale de C&I în domeniul tehnologiilor energetice 
curate, promovând astfel obiectivele naționale și țintele de finanțare care indică traiectorii concrete și relevante pentru 2030 
și 2050;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-26
CITAT: consideră că una dintre cheile succesului creșterii semnificative a cheltuielilor publice pentru C&I constă în 
integrarea diferitelor surse de finanțare europene, naționale și private, inclusiv convergența finanțării prin intermediul 
programului Orizont Europa, al Mecanismului de redresare și reziliență, al fondurilor de coeziune ale UE și al finanțării 
naționale pentru C&D;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-38
CITAT: ia act de lansarea Forumului SEC pentru tranziție pentru a sprijini statele membre în coordonarea și prioritizarea 
finanțării și reformelor naționale în domeniul C&I;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07