Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Angajarea şi contractarea cercetătorilor

Legislaţie internă existentă


ro-hg-457-2011 (1 comentariu) aprobarea metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
ro-hg-902-2018 Metodologia cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior
ro-omec-6129-2016 Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.


ro-lege-1-2011-2022-art-141
CITAT: 

 Instituţia de învăţământ superior semnează cu fiecare student/student-doctorand/cursant/cercetător 
post-doctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare în concordanţă cu 
prevederile regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei 
în vigoare. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.


ro-lege-1-2011-2022-art-164
CITAT:  
(1) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă în programul de studii are 
calitatea de student-doctorand. Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către IOSUD sau oricare dintre 
membrii IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii-doctoranzi la forma de învăţământ cu frecvenţă 
redusă nu au obligaţia de a fi încadraţi de către IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe 
perioadă determinată. 

 (2) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncăşi 
specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la 
asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncăşi boli profesionale. 
(3) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în 
limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi 
remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările 
sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncăşi 
boli profesionale. 

ro-lege-1-2011-2022-art-165
CITAT: 

(1) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, conform legislaţiei în domeniul 
pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepţia cazului în care studentul-doctorand realizează 
venituri pentru care plăteşte, în această perioadă, contribuţii la asigurările sociale. 
(2) După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care 
studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat. 

ro-lege-1-2011-2022-art-167
CITAT: 

(1) Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi decât într-un singur IOSUD, 
excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă. 
(2) Numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi îndrumaţi simultan de către un conducător de doctorat se 
stabileşte de către senatul universitar. 
(3) Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remuneraţi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-255
ro-lege-1-2011-2022-art-268
CITAT: 

 (1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de 
contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 
(2) Personalul didactic aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat în activităţi didactice 
retribuite în regim de plată cu ora. 
(3) În situaţia desfiinţării unei unităţi de învăţământ de stat, salariaţii disponibilizaţi primesc salarii 
compensatorii, conform legii.


 
ro-lege-1-2011-2022-art-287
ro-lege-1-2011-2022-art-289
CITAT: 

 (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
(2) *** Abrogat 
(3) Senatul universitar din universităţile de stat, particulare şi confesionale, în baza criteriilor de 
performanţă profesionalăşi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau 
de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de 
prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul universitar poate decide 
conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didacticăşi de cercetare, cadrelor didactice 
care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora. 
(4) *** Abrogat 
(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplică cadrelor didactice care beneficiază de 
prevederile alin. (3) şi (4). 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituţiile de învăţământ superior nu pot 
acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare, cu toate 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, 
după o metodologie stabilită de senatul universitar. 
(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat se face anual, cu 
menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din activitatea didactică desfăşurată avute anterior 
pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia 
suspendării pensiei pe durata reîncadrării. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-290
CITAT: 

 (1) Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către IOSUD sau o instituţie membră a unei IOSUD ca asistenţi 
de cercetare ori asistenţi universitari pe perioadă determinată, norma didactică fiind redusă corespunzător 
limitei prevăzute la art. 164 alin. (3), prin excepţie de la prevederile art. 287. Atribuţiile lor sunt stabilite de 
senatul universitar. 
(2) Studenţii-doctoranzi beneficiază de toate drepturile asistenţilor de cercetare sau asistenţilor 
universitari, inclusiv de vechimea în muncă. 
ro-lege-1-2011-2022-art-293
CITAT: 

 Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuăşi concedierea personalului 
didactic şi de cercetare sunt de competenţa universităţilor, în baza legislaţiei în vigoare, a 
metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Cartei 
universitare. 

 
ro-lege-1-2011-2022-art-294
CITAT: 

 (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după intrarea în vigoare a prezentei legi, pe 
perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcţie 
didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ 
superior, după obţinerea titlului de doctor. 
(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăţeni români ori străini, fără 
nicio discriminare, în condiţiile legii. 
(3) Prin excepţie de la prevederile legislaţiei muncii, durata unei perioade determinate este de maximum 3 
ani. 
(4) Prin excepţie, studenţii-doctoranzi pot fi angajaţi pe o perioadă determinată de maximum 5 ani. 
(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi membri ai personalului 
didactic şi de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcţie de rezultatele profesionale 
personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universitar, precum şi în funcţie de nevoile de 
angajare şi de resursele financiare ale instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câştigat în urma unei competiţii naţionale 
şi/sau internaţionale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalităţi prealabile, prin 
încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri 
în echipa proiectului. 
ro-lege-1-2011-2022-art-295
CITAT: 

 (1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea CNATDCU. 
(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcţie didactică, cerinţele minime pentru prezentarea 
la concurs, cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul de organizare 
şi de desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, 
în vederea asigurării calităţii, a respectării eticii universitare şi a legislaţiei în vigoare. 
(3) Universităţile au obligaţia să respecte această metodologie şi să publice toate posturile scoase la 
concurs, însoţite de programa aferentă concursului, cu cel puţin două luni înainte de concurs. Publicarea 
posturilor scoase la concurs se face cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat, administrat 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soţi, afini şi rude 
până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-o 
poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi 
universitate. 
(5) Încălcarea prevederilor alin. (3) şi (4) duce la invalidarea concursului şi la penalizarea celor vinovaţi 
pe baza metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). 
ro-lege-1-2011-2022-art-296
CITAT: 

 (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul 
didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi. 
(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţificăşi profesională recunoscută în domeniu din ţară sau din 
străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi 
se aprobă de consiliul de administraţie. 
(3) Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în reţeaua învăţământului superior se obţin potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-297
CITAT:  

 (1) În baza metodologiei-cadru prevăzute la art. 295 alin. (1) şi a legislaţiei în vigoare, universităţile îşi 
stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, care 
este aprobată de către senatul universitar. Această metodologie nu poate face referire la vechime şi nu poate 
discrimina persoanele din afara instituţiei sau ţării faţă de persoanele din instituţie ori din ţară. 
(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând 
cu prima zi a semestrului următor concursului. 
ro-lege-1-2011-2022-art-298
CITAT: 

 (1) Directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa senatului universitar pentru 
buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de 
etică universitarăşi a legislaţiei în vigoare. 
(2) În condiţiile constatării unor nereguli, senatul universitar poate aplica sancţiuni specificate în 
metodologia proprie, mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului. 
ro-lege-1-2011-2022-art-299
CITAT: 

 (1) Universităţile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare. 
(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi 
de cercetare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aplica sancţiuni prevăzute de 
prezenta lege, pe baza unui raport întocmit de Consiliul de Eticăşi Management Universitar. 
(3) În cazul în care instanţele de judecată constată încălcarea procedurilor de desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, concursul se anuleazăşi se reia. 
ro-lege-1-2011-2022-art-301
ro-lege-1-2011-2022-art-304
ro-lege-1-2011-2022-art-325
CITAT: 

 Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că 
au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţificăşi activitatea universitară, stabilite 
conform legii. Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de 
muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a 
realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţificăşi activitatea universitară. Constatarea 
abaterilor se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi 
Inovării, conform legii.

 


ro-lege-319-2003-2022-art-11
CITAT: 

 Încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare se face prin concurs, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-12
CITAT: 

 Metodologia de încadrare pe funcţii şi grade profesionale a personalului auxiliar din activitatea de 
cercetare-dezvoltare şi a personalului din aparatul funcţional se stabileşte de către fiecare instituţie sau 
unitate de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-13
CITAT: 

 Personalul auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare şi cel din aparatul funcţional al instituţiilor sau 
al unităţilor de cercetare-dezvoltare se încadrează pe funcţii şi trepte profesionale, stabilite de prevederile 
legislaţiei în vigoare.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-15
CITAT: 

 (1) Funcţiile şi gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs, pe baza evaluării 
performanţelor profesionale. 
(2) Concursul se anunţă public, prin afişare la sediul instituţiei sau al unităţii şi prin publicare într-un ziar 
de circulaţie naţională, şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului statut. 
(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 
(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, 
din instituţia ori unitatea respectivă sau din afara acesteia, care are un grad ştiinţific mai mare sau cel puţin 
egal cu cel al postului scos la concurs. 
(5) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unităţii 
organizatoare a concursului. 
(6) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii 
superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

 a) cerere-tip de înscriere;

 b) copiegalializate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, 
însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;

 c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe 

alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 
d) curriculum vitae; 
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative; 
f) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.

 (7) Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de 
concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea 
raportului comisiei de concurs. 
ro-lege-319-2003-2022-art-16 (1 comentariu)
ro-lege-319-2003-2022-art-17
CITAT: 

 (1) Gradele profesionale CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II şi IDT I se acordă prin decizie a conducătorului 
instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obţinute la concurs, conform 
prevederilor art. 16. 
(2) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este organismul 
consultativ, fără personalitate juridică, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Componenţa şi condiţiile de numire a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare şi a comisiilor sale de specialitate, precum şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestora vor fi revizuite şi completate prin cuprinderea unei structuri distincte, prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(4) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în urma analizei 
documentelor de concurs, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursului şi transmite conducătorului 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CS II şi CS I. 
(5) Încadrarea pe funcţie, în gradele profesionale ştiinţifice II şi I se face prin decizie a conducătorului 
instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza comunicării autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 (6) Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pentru acordarea gradelor IDT I şi IDT II se face de 
către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
ro-lege-319-2003-2022-art-21
CITAT:  
(1) Funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs. 
(2) Funcţiile specifice de conducere din instituţiile sau unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 
20 se ocupă, în condiţiile legii, de personalul care îndeplineşte următoarele condiţii minime: 
a) pentdirecrector general sau director, cel puţin CS II, care are şi atestat pentru management în 
cercetare-dezvoltare;
 b) pentru director ştiinţific, cel puţin CS II;
 c) pentru director tehnic sau secretar ştiinţific, cel puţin CS II la nivelul institutelor de 
cercetare-dezvoltare sau cel puţin CS III la nivelul staţiunilor sau al altor structuri;
 d) pentru celelalte funcţii specifice de conducere prevăzute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare 
începând de la funcţia de CS III sau IDT III.
 
ro-lege-319-2003-2022-art-22
CITAT: 
 Cercetătorii ştiinţifici pot funcţiona ca personal didactic în instituţiile de învăţământ superior pe funcţii 
echivalente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare.
 
ro-lege-319-2003-2022-art-23
ro-lege-319-2003-2022-art-35
CITAT: 

 (1) Personalul de cercetare-dezvoltare atestat, care revine în activitatea de cercetare-dezvoltare după 
părăsirea acesteia pentru motive care nu îi sunt imputabile, se încadrează la gradul ştiinţific dobândit 
anterior. 
(2) Personalul atestat ştiinţific poate exercita prin cumul de funcţii activităţi în cercetare-dezvoltare, 
învăţământ şi/sau producţie, în condiţiile prevăzute de lege. 
(3) Beneficiază de rezervarea postului şi pot exercita cumulat activităţi de cercetare-dezvoltare, la gradul 
ştiinţific dobândit, persoanele alese în Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc funcţii de 
specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administraţiei Prezidenţiale şi al administraţiei publice 
centrale ori în serviciile publice descentralizate ale acesteia, precum şi cele alese sau numite de Parlament în 
alte organe şi organisme centrale ale statului, precum şi cele alese în conducerea Academiei Române.

 
ro-lege-319-2003-2022-art-38
CITAT: 

 În termde 6 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 

va elabora Codul de eticăşi deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

#CIN

 NOTĂ:

 Repucem mai ai jos prevederile art. 41 din Legea nr. 45/2009 (#M1). 
#M1

 (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără 
concurs. 
(2) Ocuparea funcţiilor de director general sau director, după caz, la unităţile şi instituţiile de drept public 
de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. La concursul 
pentru ocuparea funcţiei de director pot candida absolvenţi cu studii superioare, cu sau fără grad ştiinţific, cu 
experienţă managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. 
(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general face parte câte un reprezentant al 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi 
al ASAS.

Legislaţie şi recomandări europene


ue-declaratie-bonn-2020 The Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research.
ue-recomandare-nil-2005 European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.
ue-recomandare-416-2008 (1 comentariu) Gestionarea proprietăţii intelectuale în activităţile de transfer de cunoştinţe şi Codul de bune practici pentru universităţi şi alte organizaţii publice de cercetare


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1c
CITAT: 
Egalitatea între bărbați și femei și egalitatea de șanse pentru toți: includerea echilibrului de gen în echipele de 
cercetare la toate nivelurile, inclusiv în procesul decizional și de management, combaterea violenței și a 
hărțuirii pe criterii de gen și a prejudecăților de gen, precum și integrarea dimensiunii de gen în conținutul 
C-I, luarea în considerare a diversității în sens mai larg, inclusiv, printre altele, din punctul de vedere al 
genului, originii rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, diversității sociale, handicapului, vârstei sau 
orientării sexuale, precum și combaterea discriminării din orice motiv;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07