Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 295

Conţinut (1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea CNATDCU. 
(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcţie didactică, cerinţele minime pentru prezentarea 
la concurs, cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul de organizare 
şi de desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, 
în vederea asigurării calităţii, a respectării eticii universitare şi a legislaţiei în vigoare. 
(3) Universităţile au obligaţia să respecte această metodologie şi să publice toate posturile scoase la 
concurs, însoţite de programa aferentă concursului, cu cel puţin două luni înainte de concurs. Publicarea 
posturilor scoase la concurs se face cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat, administrat 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soţi, afini şi rude 
până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-o 
poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi 
universitate. 
(5) Încălcarea prevederilor alin. (3) şi (4) duce la invalidarea concursului şi la penalizarea celor vinovaţi 
pe baza metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43