Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 130

Conţinut (1) Instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de eticăşi deontologie profesională universitară. 
Acesta face parte din Carta universitarăşi include obligatoriu:

 a) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi;

 b) prevederea că persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu 
pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de 
conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi 
numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, 
rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;

 c) măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de 
licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente.

(2) Rectorul universităţii are obligaţia să prezinte anual, cel târziu
până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un raport
privind starea universităţii. Raportul este făcut public pe site-ul
universităţii şi este transmis tuturor părţilor interesate. Acest
raport include cel puţin:

a) situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli; 
b) situaţia fiecărui program de studii; 
c) situaţia personalului instituţiei; 
d) rezultatele activităţilor de cercetare; 
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii; 
f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare; 
g) situaţia posturilor vacante; 
h) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente.


 (3) Raportul anual al rectorului este o componentă a răspunderii publice şi constituie o condiţie 
fundamentală pentru accesul la finanţările din bugetul public.  

actualizat la 2023-12-07 18:14:07