Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 65

Conţinut (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi orice altă autoritate contractantă pot acorda 
contractorului, în baza contractului de finanţare şi în limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial 
sau, după caz, pentru o altă durată stabilită conform programării prevăzute în contract, plăţi în avans, după 
cum urmează: 
a) după semnarea contractului de finanţare, o plată în avans din suma alocată pentru conducerea 
programului/proiectului, în cuantum de minimum 30% şi maximum 90% din cheltuielile ocazionate de 
organizarea activităţii, în vederea iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare 
şi programare ale acestuia;

 b) plăţi în avans în cuantum de minimum 30% şi maximum 90% din suma alocată pentru conducerea 
programului/proiectului, respectiv din suma alocată pentru realizarea/execuţia proiectului/subproiectului, 
aferentă fiecărei perioade stabilite prin programare;

 c) cuantumul avansului prevăzut la lit. a) şi b), precum şi perioadele de acordare se stabilesc de către 
Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

 (2) Recuperarea avansului se face după cum urmează: 
a) recuarea ea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia plăţii sumei aferente 
perioadei corespunzătoare iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare şi 
programare ale acestuia;

 b) recuarea ea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se face cu ocazia plăţii sumei 
aferente fiecărei perioade stabilite conform programării. 

 (3) Autoritatea contractantă poate efectua în avans plăţile, prevăzute la alin. (1) lit. b), numai la începutul 
perioadei pentru care se acordă avansul, în baza contractului de finanţare şi la solicitarea contractorului, care 
va prezenta o dată cu cererea de platăşi un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care să se confirme utilizarea 
legală a sumei acordate în avans pentru perioada anterioară. 
(4) Autoritatea contractantă va stabili în contractele de finanţare clauze asigurătorii pentru utilizarea 
corespunzătoare a avansurilor acordate potrivit alin. (1) lit. b) şi pentru recuperarea acestora cu ocazia plăţii 
sumei aferente reprezentând valoarea serviciilor de conducere a programului/proiectului sau, după caz, de 
realizare/execuţie a proiectului/subproiectului, prestate în perioada pentru care respectivele avansuri au fost 
acordate. 
(5) În cazul în care recuperarea avansului acordat în conformitate cu alin. (1) lit. b) este programată să se 
efectueze în anul bugetar următor, contractorul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost 
acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea integralăşi 
conform destinaţiilor legale a avansului acordat. 
(6) Plata avansului se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) existenţa contractului de finanţare; 
b) existenţa contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect; 
c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect; 
d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului depuse de contractor. 
(7) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu 
le-au justificat sau care nu au fost recuperate în termenele stabilite.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06