Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 217

Conţinut
 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constituie 
registre de experţi şi se sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu 
profesional şi moral: Consiliul Naţional de Statisticăşi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), 
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare 
(CCCDI), Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), Consiliul Naţional al 
Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de eticăşi management universitar (CEMU) şi Consiliul 
Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). Din aceste 
organisme pot face parte cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător 
ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de 
cultură, precum şi un membru student în CEMU şi CNCU şi un student cu statut de observator în CNFIS, 
sau reprezentanţi ai mediului de afaceri în CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS.

 (2) Consiliile prevăzute la alin. (1) beneficiază de un secretariat tehnic care se constituie şi funcţionează 
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
(3) Înfiinţarea, regulamentele de organizare şi funcţionare, structura şi componenţa organismelor 
specializate prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, conform legii. Bugetele acestor organisme sunt gestionate prin Unitatea executivă pentru 
finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI) şi se constituie pe bază 
contractuală între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi UEFISCDI sau din alte surse 
legal constituite, gestionate de UEFISCDI. 
(3^1) Prin excepţie de la includerea în bugetul aferent Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a 
tezelor de abilitare - gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizează, 
după caz, de către Senatul universităţii la propunerea consiliului de administraţie, respectiv de către 
prezidiul Academiei Române. Încasarea acestei taxe se efectuează, după caz, de către instituţiile de 
învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau de către Academia Română. 

 (4) CNCS se constituie prin reorganizarea, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07