Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 216

Conţinut (1) Statul îşi exercită atribuţiile în domeniul învăţământului superior prin intermediul Parlamentului, 
Guvernului şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii principale: 
a) propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământul superior, ca parte a Ariei europene a 
învăţământului superior;

 b) elaborează reglementările de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţământ superior;

 c) monitorizeazăşi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor 
privind organizarea şi funcţionarea învăţământului superior, cercetarea universitară, managementul 
financiar, etica universitarăşi asigurarea calităţii în învăţământul superior;

 d) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a 
programelor de studii ale acestora;

 e) controlează gestionarea RMUR;

 f) organizează recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor conform normelor interne şi în 
conformitate cu normele europene; elaborează metodologia prin care se pot recunoaşte automat diplomele şi 
certificatele obţinute în universităţi din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 
European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în universităţi de prestigiu din alte state, pe baza unei liste 
aprobate şi reactualizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; organizează 
recunoaşterea automată a funcţiilor didactice universitare şi a calităţii de conducător de doctorat, conform 
unei metodologii proprii; încasează sume, în lei sau în valută, pentru recunoaşterea şi echivalarea diplomelor 
şi certificatelor şi pentru vizarea actelor de studii;

 g) elaboreazăşi propune proiectul de buget pentru învăţământul superior, ca parte a bugetului educaţiei şi 
bugetului cercetării;

 h) verificăşi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi 
bazele de date corespunzătoare pentru monitorizarea şi prognozarea evoluţiei învăţământului superior în 
raport cu piaţa muncii;

 i) susţine realizarea de studii şi de cercetări în învăţământul superior; 
j) publică anual un raport privind starea învăţământului superior. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07