Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 223

Conţinut

*)

 (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat funcţionează ca instituţii finanţate din fondurile alocate de la 
bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse, potrivit legii. 
(2) Veniturile acestor instituţii se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe bază de contract, pentru finanţarea de bază, finanţarea complementară 
şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, fonduri alocate pe bază competiţională pentru 
dezvoltare instituţională, fonduri alocate pe bază competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia socială 
a studenţilor, precum şi din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile 
legii de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de 
instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor 
care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.

 (3) Finanţarea suplimentară se acordă din fonduri publice de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru a stimula excelenţa instituţiilor şi a programelor de studii, atât din cadrul 
universităţilor de stat, cât şi al celor particulare. Finanţarea suplimentară se acordă conform prevederilor art. 
197 lit. a). 
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură finanţarea de bază pentru 
universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per 
domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de predare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele 
domenii care asigură dezvoltarea sustenabilăşi competitivă a societăţii, iar în interiorul domeniului, 
prioritar, celor mai bine plasate programe în ierarhia calităţii acestora, numărul de granturi de studii alocate 
unui program variind în funcţie de poziţia programului în această ierarhie. 
(5) Finanţarea de bază este multianuală, asigurându-se pe toată durata unui ciclu de studii. 
(6) Finanţarea complementară se realizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
prin:

 a) subvenţii pentru cazare şi masă;

 b) fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de investiţii şi 

reparaţii capitale; 
c) fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică universitară.

 (7) Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face pe bază de contract încheiat între 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi instituţia de învăţământ superior respectivă, după 
cum urmează: 
a) contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie socială a studenţilor, 
pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru finanţarea de obiective de investiţii; 
b) contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli de 
investiţii, precum şi subvenţii pentru cazare şi masă; 
c) contractele instituţionale şi complementare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNFIS.

 (8) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţificăşi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei specifice domeniului 
cercetării-dezvoltării. 
(9) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi de la 
învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii. 
(9^1) Ctumulmul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 
lei/lună/pe perioada derulării activităţilor didactice/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de 
studii.

 (9^2) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (9^1) se face prin hotărâre a Guvernului. 

 (10) Studenţii beneficiază de burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei, precum şi 
de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor 
sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile 
minime de masăşi cazare. 
(11) Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare. 
(12) Prin contractele instituţionale şi contractele complementare se realizează distribuirea fondurilor de la 
bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior. Finanţarea suplimentară se alocă prin contractul 
instituţional, iar finanţarea complementară prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se aprobă de către ministrul 
educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

 (13) Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt direct responsabili de alocarea resurselor instituţiei, prioritar spre 
departamentele şi structurile cele mai performante. 
*) Derogări de la prevederile art. 223 au fost acordate prin:

 -art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 (#M16), în prezent abrogat prin articolul 
unic pct. 4 din Legea nr. 70/2014 (#M22); 
-art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 (#M24); 
-art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 (#M25); 
-art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 (#M33). 


 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06